!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2010/09/25

معرفی وبلاگ پروسه

پروسه Iran

پروسه وبلاگی است که مستقل از هر سازمان و حزب سیاسی،مستقل از هر دعوای سطحی فرقه ای و مسلکی مبنای خود را بر «نقد مارکسیستی»تحولات،جریانات و مقولات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و حتا اقتصادی گذاشته است.«پروسه» با تکیه بر نقد علمی همه ی مفاهیم مادی و عینی پیرامونمان قصد دارد تا تنگ نظری ها و دگم اندیشی هایی را که بر تئوری های چپ حاکم گردیده است را بشکند و بی طرفانه به نقد همه چیز و همه کس بپردازد.

فراخوان به گفتگو - برلین

فراخوان به گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان خارج