!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/03/06

تصاویری از آکسیون 5 مارس - بروکسل

تصاویری از آکسیون انترناسیونالیستی 5 مارس در برابر سفارت های
 لیبی و ایران - بروکسل (با تشکر از 666 بابت تصاویر)

الشعب یرید اسقاط النظام من لیبیا إلی ایران


به اشتراک گذاشتن