!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/03/11

روز جهانی زن بروکسل - مصاحبه


چند مصاحبه از آکسیون روز جهانی زن در بروکسل  
Le 08.03.2011 - Journée de la Femme 
 Une vidéo du Centre d'Action Laïque  
http://www.youtube.com/user/canalcal

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: