!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/10/19

نشریه یِ رادیکال - شماره ۴ ویژه آموزش

نشریه یِ رادیکال - شماره ۴ ویژه آموزش
توسط شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران منتشر شد
از اینجا دریافت کنید
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/10/radical-4.pdf
 

2011/10/15

تصاویر اشغال بروکسل 15 اکتبر

تعدادی از تصاویر اشغال بروکسل 15 اکتبر 2011
 
لینک اشغال و چند شهر دنیا 15 اکتبر 2011
http://roarmag.org/

http://cryptome.org/info/ows-16/ows-16.htm
ما بروکسل را اشغال می کنیم

 ما بروکسل را اشغال می کنیم
امروز 15 اکتبر 2011 شهر بروکسل در همبستگی با مبارزات مردم دنیا در شهرها و کشورهای مختلف اشغال خواهد شد. ساعت 14 از مقابل ایستگاه قطار شمالی حرکت می کنیم. ما در این برنامه حضور فعال خواهیم داشت و تراکت و شعار خود را می بریم. ما برای پیوند زدن مبارزات مردم ایران، اعتصاب کارگران ایران با مبارزات سراسری مردم، کارگران و جوانان دنیا می رویم
http://www.walktobrussels.eu/nl/events/446-demonstration-15o-route-brussels.html
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد خشم مردم
شعار های ما در این روز:


No War but Class War
Workers of the world, unite
From Iran to Belgium to Wall Street, Strik 
Don’t assist the capitalism, make a revolution
Talking about revolution
؟Zijn banken corrumperen van de System ... Of is het probleem het systeem van het kapitalism
Les banques sont corrompre le système ... Ou est le problème le système du capitalisme؟

2011/10/08

کتاب کاپیتال مارکس

کتاب کاپیتال مارکس جلد 1 و 2  -از انتشارات شورای جوانان و دانشجویان چپکتابِ مُصوَرِ «سرمایه»یِ مارکس برایِ اولین بار در سالِ ۲۰۰۸ از سویِ انتشاراتِ ایست‌پرس(East Press) در ژاپن به‌ شکلِ مُصوَر منتشر شده است. این کتاب توانست هم از نظرِ محتوا و داستان و هم از نظرِ تصویرگری‌اش توجهِ بسیاری را در سطحِ جهانی جلب کند؛ به گونه‌ای که میزانِ فروشِ آن در مدتِ کوتاهی از صدهزار جلد فراتر رفت. «سرمایه»یِ مُصوَر، موضوعی جذاب را پیشِ رویِ خواننده می‌گذارد و برایِ طیفِ وسیعی می‌تواند مفید و جذاب باشد. از جمله برایِ افرادی که ماه ها وقت صرفِ فصولِ کتابِ «سرمایه» کرده اند و یا افرادی که نتوانسته اند تاکنون آرزویِ مطالعه یِ «سرمایه» را محقق کنند، و نیز برایِ جوانانی که خواهانِ آشنایی با مفاهیمِ اساسی‌یِ «سرمایه» هستند؛ همچنین برایِ کسانی که به مطالعه یِ رمان هایِ مُصور علاقه دارند. 
علاقمندان برای دانلود کتاب سایت شورای جوانان و دانشجویان چپ را بازدید نمایند:      http://shorayejavanan.com/

Iranian prisoners 1987 Sep 2011 Brussels یادمان جانباختگان 67 - بروکسل

فیلم کوتاهی از برنامه ی یادمان زندانیان سیاسی دهه 60 در بروکسل 
23 سپتامبر 2011