!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/10/08

کتاب کاپیتال مارکس

کتاب کاپیتال مارکس جلد 1 و 2  -از انتشارات شورای جوانان و دانشجویان چپکتابِ مُصوَرِ «سرمایه»یِ مارکس برایِ اولین بار در سالِ ۲۰۰۸ از سویِ انتشاراتِ ایست‌پرس(East Press) در ژاپن به‌ شکلِ مُصوَر منتشر شده است. این کتاب توانست هم از نظرِ محتوا و داستان و هم از نظرِ تصویرگری‌اش توجهِ بسیاری را در سطحِ جهانی جلب کند؛ به گونه‌ای که میزانِ فروشِ آن در مدتِ کوتاهی از صدهزار جلد فراتر رفت. «سرمایه»یِ مُصوَر، موضوعی جذاب را پیشِ رویِ خواننده می‌گذارد و برایِ طیفِ وسیعی می‌تواند مفید و جذاب باشد. از جمله برایِ افرادی که ماه ها وقت صرفِ فصولِ کتابِ «سرمایه» کرده اند و یا افرادی که نتوانسته اند تاکنون آرزویِ مطالعه یِ «سرمایه» را محقق کنند، و نیز برایِ جوانانی که خواهانِ آشنایی با مفاهیمِ اساسی‌یِ «سرمایه» هستند؛ همچنین برایِ کسانی که به مطالعه یِ رمان هایِ مُصور علاقه دارند. 
علاقمندان برای دانلود کتاب سایت شورای جوانان و دانشجویان چپ را بازدید نمایند:      http://shorayejavanan.com/

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: