!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/10/15

ما بروکسل را اشغال می کنیم

 ما بروکسل را اشغال می کنیم
امروز 15 اکتبر 2011 شهر بروکسل در همبستگی با مبارزات مردم دنیا در شهرها و کشورهای مختلف اشغال خواهد شد. ساعت 14 از مقابل ایستگاه قطار شمالی حرکت می کنیم. ما در این برنامه حضور فعال خواهیم داشت و تراکت و شعار خود را می بریم. ما برای پیوند زدن مبارزات مردم ایران، اعتصاب کارگران ایران با مبارزات سراسری مردم، کارگران و جوانان دنیا می رویم
http://www.walktobrussels.eu/nl/events/446-demonstration-15o-route-brussels.html
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد خشم مردم
شعار های ما در این روز:


No War but Class War
Workers of the world, unite
From Iran to Belgium to Wall Street, Strik 
Don’t assist the capitalism, make a revolution
Talking about revolution
؟Zijn banken corrumperen van de System ... Of is het probleem het systeem van het kapitalism
Les banques sont corrompre le système ... Ou est le problème le système du capitalisme؟

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: