!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/10/19

نشریه یِ رادیکال - شماره ۴ ویژه آموزش

نشریه یِ رادیکال - شماره ۴ ویژه آموزش
توسط شورایِ دانشجویان و جوانانِ چپِ ایران منتشر شد
از اینجا دریافت کنید
http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2011/10/radical-4.pdf
 

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: