!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/11/30

شانزده آذر سخنرانی و بحث آزاد-کلن 4 دسامبر

شانزده آذر روز جنبش مستقل دانشجویان
در مبارزه با نابرابری اجتماعی،جنسیتی طبقاتی
برای آزادی،برابری،رفاه،آسایش و همبستگی
 نقش امروزی جنبش دانشجوی و تاثیر آن بر جنبش سرنگونی خواه
سخنرانی و بحث آزاد با
فریبا امیرخیزی
شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران
فعال دانشجویی از نشریه ی دانشجویی بذر

  چهارم دسامبر 2011-کلن آلمان

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: