!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/12/05

شورش سیاه در بروکسل

شورش گسترده ی آفریقایی ها در بروکسل با پلیس ضد شورش
 امروز از ساعت 14 بخش پورت دو نامور در مرکز بروکسل صحنه ی درگیری جوانان آفریقایی به ویژه کنگویی ها با پلیس ضد شورش بلژیک بود. این درگیری تا ساعت 21 ادامه داشت. وقتی به صحنه رسیدم تمام میادین و خیابان های اطراف با پلیس محاصره شده و هر رفت و آمدی از خارج از حلقه ی محاصره به درون را کنترل و تفتیش بدنی می کرد. بسیاری به خاطر اعتراض به این عمل دستگیر شدند. دوربین ها گرفته می شد، گروه های "اشغال بروکسل" که قصد ورود به این خیابان را داشتند دور شدند و دستگیر و ... در سمت دیگر آتش بود که در جای جای خیابان ایکسل و منطقه ی مونتاین بروکسل -منطقه ی آفریقایی ها- روشن بود و شیشه ی سینماها و بوتیک ها و مغازه ها و ... محل خرد شده بود. جوانان سنگ و چوب بدست آفریقایی در حال جنگ با پلیس
 اما ماجرا چه بود؟ پارسال در چنین روزهایی کابیلا با تقلب برای بار دوم و شاید مادامالعمر به ریاست جمهوری کنگو رسید و دولت سابقا استعمارگر بلژیک -کنگو مستعمره ی بلژیک بود و هنوز هم کماکان نوع نوین استعمار گری را اعمال می کند- به سرعت انتخابات را به رسمیت شناخت و اتحادیه ی اروپا را تحت فشار گذاشت و بدین شکل اتحادیه اروپا کابیلا را برسمیت شناخت. در همان روزی که در سال قبل کابیلا به رسمیت دنیا شناخته شد، 240 نفر در کنگو کشته شدند و فقط بیش از 80 نفر سر زده شدند. امروز دوباره بلژیک در اتحادیه ی اروپا پیشنهاد سفر کابیلا به اروپا را داده برای یک برنامه ی اقتصادی و جوانان کنگویی و سایر آفریقایی ها به سرعت و بدون درخواست مجوز از پلیس منطقه را اشغال و به آتش کشیدند و خرد کردند و ... اعتصاب کارگران حمل و نقل کمک بزرگی برای پلیس بود که سایر آفریقایی ها و جوانان رادیکال و چپ نتوانند خود را به محل برسانند. در صحنه هایی که حضور داشتم هجوم پلیس با گاز اشک آور و ماشین آب پاش و نیروهای تا دندان مسلح و مجهز به محله بود و توسط هلیکوپتر ساپورت می شد و در سوی دیگر شورش جوانان -زن و مرد- آفریقایی. تا ظهر اخبار حاکی از زخمی و بستری شدن دو شورشی و یک پلیس می داد اما غروب شاهد بیش از 15 نفر شورشی و 8 پلیس بودم که با آمبولاس از محل خارج شدند!!! باید این واقعه را در شرایط فعلی به خوبی بررسی کرد و جوانان آفریقایی را به حرف نشست

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: