!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2011/12/22

گفتگوی امیر حسن پور با موریس د کاپیتورن

ایران تریبونال: گفتگوی امیر حسن پور 
با موریس دنبی کاپیتورن نماینده ویژه سازمان ملل 
کمیسیون تحقیق حقوق بشر در ایران
  http://www.youtube.com/watch?v=UAGyHVaUCAM

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: