!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/03/14

تقدیر از آذر درخشان در بنیاد پوران بازرگان

فیلم کوتاهی در رابطه با تقدیر از آذر درخشان 
در بنیاد پوران بازرگان - پاریس 3 مارس
کاری از جمیله ندایی

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: