!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2012/05/02

گزارشِ مراسمِ اولِ ماه ِ مه – بروکسلگزارشِ مراسمِ اولِ ماه ِ مه – بروکسل

امسال نیز همانندِ سال­ های گذشته در میدانِ "روپ" بروکسل برنامه­ ی 1 مه برگزار شد. در این محل اکثر جریاناتِ حزبی – سازمانی – نهادهای حقوق بشری و انجمن­های مهاجرین چادرهایی اجاره کرده و به معرفیِ تولیداتِ نشراتیِ خود، همبسته­ گی با جنبش کارگریِ کشورِ بلژیک و دیگر کشورها، انعکاسِ مبارزاتِ کارگری در کشورهای دیگر، سرودخوانی و البته فروشِ مواد غذایی و نوشیدنی می­ پردازند.
امسال "کمیته ی دفاع از مبارزاتِ مردمِ ایران – بلژیک" با کمکِ رفقای کُرد و تُرکِ چپ ساکن بلژیک فضایی به­ دست آوردیم و توانستیم در آن­جا به معرفیِ جنبش کارگری ایران از نگاهِ بخش رادیکال و کمونیستِ آن بپردازیم. در این روز ما با انتشارِ بیانیه­ ی مشترکِ کمیته­ ی دفاع و "شورای دانشجویان و جوانانِ چپ"، فراخوانِ حمایت از رفیق سلامه کیله مارکسیست فلسطینیِ دربند در سوریه و بیانیه ­ی اتحاد بین­ المللی در حمایت از کارگران توانستیم روز خوبی را پشت سر بگذاریم. بیانیه­های ما به خوبی توزیع شدند و به فضای بحث و تبادلِ نظرِ خوبی دامن زد. کارگران، معلمان و رفقای چپ بلژیکی و مهاجرینِ ساکن بلژیک استقبالِ گرمی از میزِ ما کردند که باعث خوشحالی بود. بحران شدید اقتصادی، فقر روزافزونِ اروپائیان و تحریمِ اقتصادیِ شدید از سوی قدرت­های بزرگ علیهِ ایران عمده ترین نکاتی بودند که بحث و جدل ما با دیگران را دامن زدند.
 سرود­خوانی و پخش سرودهای انقلابی از سوی ما بخش بزرگی از جمعیتِ حاضر در میدانِ روپ را مجذوب خود کرده بود و رقص و پایکوبیِ کَردی با شعارِ اتحادِ کارگران و محرومان بسیار دیدنی بود.
به اشتراک گذاشتن