!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/01/10

آکسیون اعتراضی در برابر سفارت شیلی - بروکسل

برگزاری آکسیونِ اعتراضی در برابر سفارت شیلی در بروکسل
آکسیون با تعداد اندکی از فعالین سیاسی برگزار شد و متاسفانه به دلیل برخورد پاسیفیستی برگزار کنندگان شیلیایی شاهد استقبال محدودی بودیم. در هوای سرد بروکسل برخی گروه های رادیکال و کمونیست در برنامه شرکت کرده و شعارهای خوبی در حمایت از خلق ماپوچه را سردادند

به اشتراک گذاشتن