!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/01/06

آکسیون در بروکسل 10 ژانویه

آکسیون برای آزادی جرج ابراهیم عبدالله
نوامبر گذشته دادگاه عالی فرانسه تصمیمی مبنی بر آزادی "جرج ابراهیم عبدالله" کمونیستِ لبنانی گرفت. جرج به جرم ترور دو اسرائیلی در فرانسه توسط پلیس دستگیر شد و به حبسِ ابد محکوم شد که تا امروز 28 سال را در زندان های مختلف فرانسه سپری کرده است. دادگاه عالی فرانسه بلافاصله بعد از این تصمیم با درخواست تجدید نظر و اعتراض مواجه شد. هفته ی آینده پنجشنبه 10 ژانویه، تصمیم نهایی توسط دادگاه عالی پاریس در مورد آزادی یا ادامه ی حبس جرج اتخاذ خواهد شد
به همین منظور، نیروهای کمونیست، انقلابی و مترقی در سرتاسر جهان کمپین های اعتراضی برگزار کرده اند و در روز سه شنبه در برابر سفارتخانه های فرانسه تجمع خواهند کرد و فریاد آزادی جرج را سرخواهند داد. از همه ی خوانندگان می خواهیم که در پیشبردِ این کمپین مشارکت کنند
 لازم به ذکر است که رفیق جرج در مورد بحران ها و شورش های کشورهای عربی -بویژه سوریه- مواضع بسیار خوبی اتخاذ کرد و به ضرورت جمعبندیِ کمونیستهای جهان از دستاوردها و کاستی های گذشته ی جنبش بین المللی کمونیستی برای تغییر اوضاع فعلی تاکید داشت. در تحولات سوریه و مصر موضعِ جرج قطب و بلوک مستقلِ نیروهای کمونیست انقلابی با مرزبندی قاطع با جبهه ی ارتجاع و امپریالیست ها بود
در بروکسل نیز سه شنبه ساعت 17 تا 18 در برابر سفارتخانه فرانسه تجمعی برگزار خواهد شد و رفقای کمیته ی جوانان بلژیک، با همکاری با رفقای "کمکِ سرخ" در یک مبارزه و همبستگیِ بین المللی شرکت خواهد کرد
آدرس سفارت: bd du Régent 41, métro Art-Loi

Belgique : Rassemblement pour Georges Ibrahim Abdallah

En novembre dernier, le tribunal d’application des peines de Paris a décidé de libérer le prisonnier libanais incarcérés depuis plus de 28 ans. Le parquet avait immédiatement fait appel, et c’est ce jeudi 10 janvier qu’un tribunal décidera finalement de l’éventuelle libération de Georges Ibrahim Abdallah. Cela fait plus de dix ans que le Secours Rouge fait campagne pour la libération de ce communiste dont les convictions politiques et l’engagement solidaire aux côtés des peuples en lutte sont intacts.

Rassemblement ce mardi 8 janvier, de 17h à 18h devant la résidence de l’ambassadeur de France, 41 bd du Régent, métro Art-Loi.

به اشتراک گذاشتن