!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/01/29

آکسیون اعتراضی در بروکسل

در حمایت از چریک های دهه ی 70 بلژیک
امروز صبح ساعت 8 تا 9 در برابر کاخ دادگستری بروکسل، تجمعی در برابر تقاضای تجدید نظر در حکم 4 چریک دهه ی 70 بلژیک برگزار شد

به اشتراک گذاشتن