!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/01/08

برای آزادی جرج عبدالله.بروکسل

آکسیون برای آزادی 
جرج ابراهیم عبدالله - بروکسل
آکسیون اعتراضی برای آزادی جرج ابراهیم عبدالله، امروز 8 ژانویه در بروکسل با همبستگی انترناسیونالیستیِ رفقای بلژیکی - ایرانی - ترک و کرد با موفقیت برگزار شدزنده باد همبستگی انترناسیونالیستی

به اشتراک گذاشتن