!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/02/04

راهپیمایی در همبستگی با افراد بدون اجازه اقامت

راهپیمایی در همبستگی با افراد بدون اجازه اقامت

Marche de solidarité avec ET sans papiers

Solidariteitsmars, van Mensen met EN zonder papieren

http://marchebelgique.wordpress.com/ 
http://marchebelgique.wordpress.com/

راهپیمایی در همبستگی با افراد بدون اجازه اقامت

Marche de solidarité avec ET sans papiers

Solidariteitsmars, van Mensen met EN zonder papieren

به اشتراک گذاشتن