!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/02/11

فراخوان کمپین حمایت از حق سقط جنین

فراخوان کمپین حمایت از حق سقط جنین
APPEAL FOR ACTION AGAINST THE MARCH FOR LIFE (24TH MARCH 2013)

We need to respond to this attack on women’s rights!

We are worried. For a number of years the so-called ‘pro-life’ movement has organized a march for life with the central demand to ban the right to abortion. Alongside this yearly march they stage protests outside clinics that provide abortions under the banner of the ‘Sinterklaasgroep’. They stand outside clinics with pictures of fetuses to intimidate and incriminate women. Before it was explicitly banned, they threw holy water at the patients. It’s unacceptable that women are attacked like this at such a vulnerable moment. We can not allow this. 

In recent years a reaction was always organised. In march 2012 over 2.000 people responded to the appeal of the Abortion Rights platform to defend the right to abortion. We feel that it is dangerous to let these reactionary ideas go unchallenged. It’s crucial to reply.

In Ireland the death of Savita Halappanavar reminded us that the ban on Abortion costs lives. This young woman died in October 2012 due to complications during her pregnancy. Her life could have been saved with an abortion. Protests took place across Ireland and in multiple other countries, e.g. Belgium, to contest the policies of the Irish government. Ireland is not the only country in Europe where the right to abortion is denied (e.g. Cyprus, Malta, Poland).

In many countries today the right to abortion is put under pressure, e.g. Spain. The Spanish government wants to limit the right to abortion by forcing women to explain their choice. The repeating budget cuts have put pressure on the financing. The development of the crisis, and the social problems that sprout from it, give room for reactionary forces. We can not allow this.
We are worried that the crisis hits the poorest layers hardest, precisely these layers in which women are overrepresented. The dreadful financial situation pushes woman to have an abortion, even when they would not consider this if financial problems were not an issue. The ‘pro-life’ movement hypocritically uses the financial worries to build support for reactionary ideas. We demand real freedom of choice for women and so defend the right to abortion. Ideally the period in chich legal abortion is allowed should be expanded. We also think that defence of the right to abortion should be linked to social demands: the right to a sable income that allows for a comfortable life,  child benefits that cover the real costs of having a child, public services that allow women to combine a job with motherhood … Such a program guarantees that no woman is forced to consider an abortion out of financial reasons.

We think it is absolutely necessary to organize a counter protest on 24 march 2013, when the march for life is to take place. Who, where and for what type of protest, we can still discuss. We ask you to join the appeal, sign it and spread it to the maximum amount of people and organizations.

            Contact : PAULIS Aïsha 0484/36 77 01  -  aishapaulis@hotmail.com
Premiers signataires    Anja Deschoemacker, porte-parole Gauches Communes
    Ann Van Cutsem, delegee ACOD Overheidsdiensten
    Maud Willems, employée SETCa
    Tina Degreef, militante LBC
    Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group) – Socialist Party Ireland
     Michael Pidgeon, action Irish Ambassy
        Aïsha Paulis, Parti Socialiste de Lutte, Linkse Socialistische Partij
        Marita de Neubourg, Rood 
      Mathias Vander Hoogstraeten, Actief Linkse Studenten – Etudiants de Gauche Actifs
       Reza Farnoud
       Christian Palmero, militant CNE
       Kristof Bruyland, lid van nationaal bestuur ACOD onderwijs
       Sylvianne Mans, militante SETCa
       Levi Sollie, delegee ABVV
       Catherine Bracke, artiste
       Karim Brikci, CGSP Brugmann
    Jeroen Demuynck, parliamentary assistant to Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group )
    Tanja Niemeier, staff member of the European United Left / Nordic Green Left (GUE/NGL) group in  the European Parliament
    Lagae Stefanie, militante Setca-sel 
       Liesje Ulburgh, delegee ACOD Onderwijs
       Jo Coulier, hoofdafgevaarde ABVV VUB 
    Antoine Thioux
       Luz Alvarez, employée CPAS Molenbeek


Organisations signataires

PSL-LSP ; EGA-ALS ; Comac ; MALFRATS
 

APPEL À L’ACTION CONTRE LA MARCHE POUR LA VIE DU 24 MARS 2013

Ne laisse pas passer cette attaque sur les droits des femmes !

Nous nous inquiétons. Depuis quelques années le mouvement soi-disant pro-vie organise une Marche pour la Vie, défendant l’abolition du droit à l’avortement. En plus de cette manifestation annuelle, il y a des actions devant des centres pratiquant des avortements au nom du groupe “Sinterklaas”. Ils sont présents à la porte des centres avec des photos de fœtus pour intimider et culpabiliser les femmes qui y viennent. Quand ça ne leur est pas encore interdit, ils jettent même de l'eau bénite sur les patientes des centres. Il est inacceptable que les femmes soient attaquées de cette façon dans un moment aussi vulnérable. Nous ne pouvons pas permettre cela.

Les dernières années une réaction contre cette Marche pour la Vie était à chaque fois organisée. En mars 2012, un appel de la campagne Abortus Right a rassemblé plus de 2000 personnes pour défendre le droit à l’avortement. Il semble que, cette année, la plateforme Abortus Right ne puisse pas réorganiser une action. Nous pensons que laisser le champ libre à ces idées réactionnaires est dangereux et que nous avons besoin de construire une réponse.

En Irlande, la mort de Savita Halappanavar nous a rappelé que l’interdiction de l’avortement tue. Cette jeune femme est décédée en octobre 2012 suite aux complications de sa grossesse. Sa vie aurait pu être sauvée si un avortement avait été pratiqué. Des actions de protestation ont eu lieu dans plusieurs pays, y compris en Belgique, pour dénoncer la politique du gouvernement irlandais. En Europe, l’Irlande n’est pas le seul pays où le droit à l’avortement n’est toujours pas reconnu (Chypre, Malte et Pologne).
De plus, le droit à l'avortement est également mis fortement sous pression dans plusieurs autres pays comme l’Espagne. Le gouvernement espagnol veut limiter le droit à l'avortement en obligeant les femmes à justifier leur choix. Les plans d’austérité successifs ont mis la pression sur les financements disponibles. Les développements de la crise, et les bouleversements sociaux qui en découlent, vont laisser un espace aux forces réactionnaires. Nous ne pouvons pas l’accepter.
Nous nous inquiétons parce que la crise frappe durement les couches les plus pauvres, où les femmes sont surreprésentées. Cette mauvaise situation financière pousse des femmes à choisir un avortement qu’elles ne feraient pas si leur situation financière était meilleure. Le mouvement « pro-vie » joue hypocritement sur ce malaise social pour faire passer ses idées réactionnaires. Nous revendiquons un véritable choix pour les femmes : le maintien du droit à l’avortement avec de préférence un allongement du temps pendant lequel il est légal d’avorter. Mais nous pensons qu’il est également important de lier la défense du droit à l’avortement aux revendications sociales : le droit à un revenu stable et suffisant pour vivre confortablement par une augmentation des salaires et de toutes les allocations sociales ; des allocations familiales couvrant réellement le coût d’un enfant ; des services publics permettant aux femmes de combiner travail et famille... Ce programme doit garantir qu’aucune femme ne se fasse avorter pour des raisons principalement financières.

Nous pensons qu’il est absolument nécessaire d’organiser une action de protestation le 24 mars 2013,  date de la nouvelle « Marche pour la vie ». Nous devons encore discuter quel type d’action, comment l’organiser et où la faire. Nous vous appelons de nous rejoindre dans cet appel, de le signer et de le faire passer à autant de gens et d’organisations possibles.

Contact : PAULIS Aïsha 0484/36 77 01  -  aishapaulis@hotmail.com


Premiers signataires

·         Anja Deschoemacker, porte-parole Gauches Communes
·         Ann Van Cutsem, delegee ACOD Overheidsdiensten
·         Maud Willems, employée SETCa
·         Tina Degreef, militante LBC 
       Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group) – Socialist Party Ireland
·         Michael Pidgeon, action Irish Ambassy
      Aïsha Paulis, Parti Socialiste de Lutte, Linkse Socialistische Partij
·         Marita de Neubourg, Rood 
       Mathias Vander Hoogstraeten, Actief Linkse Studenten – Etudiants de Gauche Actifs
·         Reza Farnoud
·         Christian Palmero, militant CNE
·         Kristof Bruyland, lid van nationaal bestuur ACOD onderwijs
·         Sylvianne Mans, militante SETCa
·         Levi Sollie, delegee ABVV
·         Catherine Bracke, artiste
·         Karim Brikci, CGSP Brugmann 
           Jeroen Demuynck, parliamentary assistant to Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group ) 
          Tanja Niemeier, staff member of the European United Left / Nordic Green Left (GUE/NGL) group in the European Parliament
      Lagae Stefanie, militante Setca-sel
      Liesje Ulburgh, delegee ACOD Onderwijs
·         Jo Coulier, hoofdafgevaarde ABVV VUB 
·         Antoine Thioux
·         Luz Alvarez, employée CPAS Molenbeek

Organisations signataires

PSL-LSP ; EGA-ALS ; Comac ; MALFRATS

  OPROEP VOOR EEN ACTIE TEGEN DE MARS VOOR HET LEVEN
(24 MAART 2013)

Laat de aanval op vrouwenrechten niet onbeantwoord!

Wij zijn bezorgd. Sinds enkele jaren organiseert de zogenaamde prolife-beweging een Mars voor het Leven met als centrale eis de afschaffing van het recht op abortus. Bovenop deze jaarlijkse betoging organiseren ze in naam van de “Sinterklaasgroep” acties aan de centra die abortus toepassen. Ze zijn er aanwezig aan de ingang van de centra met foto’s van foetussen om de vrouwen die er komen te intimideren en een schuldgevoel aan te praten. Toen het hen nog niet expliciet verboden werd, gooiden ze zelfs gewijd water op de patiënten. Het is onaanvaardbaar dat vrouwen op die manier aangevallen worden op zo’n kwetsbaar moment. We kunnen dit niet toelaten.

De laatste jaren werd steeds een reactie georganiseerd. In maart 2012 bracht een oproep van het platform Abortus Right meer dan 2000 mensen samen om het recht op abortus te verdedigen. Dit jaar blijkt het platform geen reactie te kunnen organiseren. We denken dat het gevaarlijk is vrij spel te laten aan deze reactionaire ideeën. Het is noodzakelijk hen van antwoord te dienen.

In Ierland heeft de dood van Savita Halappanavar er ons aan herinnerd dat het verbod op abortus levens kost. Deze jonge vrouw overleed in oktober 2012 aan complicaties tijdens haar zwangerschap. Haar leven had gered kunnen worden door een abortus toe te passen. Protestacties vonden plaats in Ierland en in verschillende andere landen, o.a. in België, om de politiek van de Ierse regering aan te klagen. Ierland is ook niet het enige land in Europa waar het recht op abortus nog steeds niet erkend is (Cyprus, Malta en Polen).

Bovendien wordt het recht op abortus in verschillende andere landen ook sterk onder druk gezet, o.a. in Spanje. De Spaanse regering wil het recht op abortus beperken door vrouwen te verplichten hun keuze te rechtvaardigen. De opeenvolgende besparingsplannen hebben druk gezet op de voorziene financiering. De ontwikkeling van de crisis en de sociale problemen die eruit voortvloeien, zullen een ruimte laten aan reactionaire krachten. Wij kunnen dit niet aanvaarden.
Wij zijn bezorgd omdat de crisis de armste lagen hard raakt, lagen waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Deze slechte financiële situatie zet vele vrouwen ertoe aan een abortus te plegen, daar waar ze dit niet zouden doen indien die financiële problemen er niet zouden zijn. De “prolife”-beweging speelt hypocriet in op deze sociale malaise om hun reactionaire ideeën ingang te doen vinden. Wij eisen een echte keuze voor vrouwen en dus het behoud van het recht op abortus. Het best zou de periode waarin men legaal een abortus kan doen nog uitgebreid worden. We denken echter dat het belangrijk is de verdediging van het recht op abortus te verbinden met sociale eisen: het recht op een stabiel inkomen waarvan met comfortabel kan leven, kinderbijslag die reëel de kosten van een kind dekt, openbare diensten die vrouwen toelaten werk en kinderen te combineren… Zo’n programma garandeert dat geen enkele vrouw een abortus moet ondergaan omwille van voornamelijk financiële redenen.

We denken dat het absoluut noodzakelijk is een tegenactie te organiseren op 24 maart 2013, wanneer de Mars plaats vindt. Wat, hoe en waar kunnen we samen overeenkomen. We roepen jullie op deze oproep te vervoegen, te tekenen en door te spelen aan zoveel mogelijk mensen en organisaties.
Contact : PAULIS Aïsha 0484/36 77 01  -  aishapaulis@hotmail.com

Premiers signataires

·         Anja Deschoemacker, porte-parole Gauches Communes
·         Ann Van Cutsem, delegee ACOD Overheidsdiensten
·         Maud Willems, employée SETCa
·         Tina Degreef, militante LBC 
       Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group) – Socialist Party Ireland
·         Michael Pidgeon, action Irish Ambassy
      Aïsha Paulis, Parti Socialiste de Lutte, Linkse Socialistische Partij
·         Marita de Neubourg, Rood 
      Mathias Vander Hoogstraeten, Actief Linkse Studenten – Etudiants de Gauche Actifs
·         Reza Farnoud
·         Christian Palmero, militant CNE
·         Kristof Bruyland, lid van nationaal bestuur ACOD onderwijs
·         Sylvianne Mans, militante SETCa
·         Levi Sollie, delegee ABVV
·         Catherine Bracke, artiste
·         Karim Brikci, CGSP Brugmann
      Jeroen Demuynck, parliamentary assistant to Paul Murphy, MEP (European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL) group )
      Tanja Niemeier, staff member of the European United Left / Nordic Green Left (GUE/NGL) group in the European Parliament
      Lagae Stefanie, militante Setca-sel
      Liesje Ulburgh, delegee ACOD Onderwijs
·         Jo Coulier, hoofdafgevaarde ABVV VUB 
·         Antoine Thioux
·         Luz Alvarez, employée CPAS Molenbeek

Organisations signataires

PSL-LSP ; EGA-ALS ; Comac ; MALFRATS


به اشتراک گذاشتن