!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/03/28

پیام سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک

پیام سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک
در راهپیمایی در حمایت از "حق سقط جنین" ( بروکسل ـ ۲۴مارس۲۰۱۳)

مدعیان طرفداری از زندگی،
ما اینجا هستیم تا بگوییم:
شما که نگران زندگی یک فتوس (تخمک بارور شده) هستید،
چرا نگران زندگی میلیون‌ها انسانی که هر روز زیر چرخ‌دنده‌های استثمار و ستم سرمایه‌داری له می‌شوند نیستید؟!
چرا نگران زندگی هزارین نفر که با اسلحه‌های شما و به نفع شما در کنگو، سودان، مالی، لیبی، عراق، افغانستان و سوریه کشته می‌شوند نیستید؟!
چرا نگران جان هزارن زنی که به نام ناموس به‌وسیله‌ی همسر یا همسرسابق یا پدر و برادر و یا دوست پسر سابق کشته می‌شوند نیستید؟!
اما نگران آینده‌ی یک اوول ناخواسته بارور شده هستید که فقط پتاسیل یک زندگی جدید را در خود دارد!

ما خوب می دانیم چرا!
مسأله اصلا جنین نیست!
مساله رابطه‌ی جنین و مادر هم نیست!
مساله فقط رابطه‌ی میان زن و مرد، زن و نظام طبقاتی حاکم است!
مساله تقویت و پاسداری از رابطه‌ی مردسالارانه در سیستم سرمایه‌داری است برای حفظ جایگاه فرودست زن در آن!
رابطه‌ای که در آن شما می‌خواهید کنترل بدن و قدرت تولیدمثل زن را داشته باشید، چون کنترل تولیدمثل زن در جامعه‌ی طبقاتی یکی از اهرم‌های اصلی ستم بر زن و سرنوشت و آینده اوست تا  برای همیشه برده و فرودست باقی بماند. تا بتوانید نیمی از جمعیت دنیا را به این وسیله کنترل کنید.
بله شما به اصطلاح طرفداران زندگی این را می‌خواهید! آنچه  در نظر شما غایب است، موقعیت، خواست و اراده زن است!
شما و هم‌دستان مرتجع اسلامی‌تان دقیقا همین را می‌خواهید. همان مرتجعینی که به اسم خدای ناموجود و با کمک دین و مذهب بدن زن را با پوشش اسلامی (حجاب، برقع، روسری و ...) می‌پوشانند تا قوای جنسی مردان تحریک نشود. بله حجاب چه اجباری و چه اختیاری زن را به یک سوژه‌ی جنسی تبدیل می کند که باید کنترل شود و از این طریق سلطه مرد بر زن و رابطه‌ی مردسالاری تثبیت می‌شود.
به خاطر همین ما زنان از کشورهای تحت سطله و حکومت‌های تئوکراتیک به خوبی لمس کرده‌ایم که چرا مبارزه‌ی ما برای رهایی زن گره خورده به مبارزه برای حق کنترل زن بر بدن خودش!!!
بنابراین ما اینجا ایستاده‌ایم تا بگوییم به خوبی می دانیم که شما به هیچ عنوان طرفدار زندگی نیستید شما چه در اروپا و آمریکا و در کشورهای به اصطلاح متمدن و دمکراتیک و ... چه در کشورهای تحت سلطه و مستعمره و اسلامی مخالفین واقعی زندگی و رهایی بشر هستید. چون شما طرفدار زندگی نیستید شما طرفدار بردگی، استثمار، ستم و فرودستی زنان هستید.
و ما نه فقط طرفدار حق انتخاب زن هستیم، نه تنها طرفدار آزادی انتخاب پوشش هستیم، نه فقط طرفدار آزادی سقط جنین هستیم، نه تنها مخالف حجاب اسلامی هستیم، نه تنها طرفدار رهایی زنان هستیم ... بلکه پیگیرانه خواستار تغییر این جهان به وسیله‌ی یک انقلاب عمیق در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیا هستیم و خوب می‌دانیم که زنان یکی از کنشگران خشمگین این انقلاب خواهند بود.

به قول باب آواکیان (صدر حزب انقلابی آمریکا):
تو نمی‌توانی همه‌ی زنجیرها را پاره کنی، به جز یکی. تو نمی‌توانی ادعا کنی که خواستار رهایی از ستم و استثمار هستی، در حالی خواستار امتداد ستم مرد بر زن هستی. تو نمی‌توانی ادعا کنی که خواستار رهایی بشریت هستی در حالی که خواستار به بردگی کشیدن نیمی از مردم به وسیله‌ی نیمه‌ی دیگر هستی. موقعیت فرودست زنان کاملا در گرو تقسیم جامعه به ارباب و برده، استثماره‌کننده و استثمارشونده است، و پایان دادن به تمام این شرایط بدون رهایی کامل زنان غیرممکن است. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که چرا زنان نه تنها نقش فوق‌العاده‌ای در برپایی انقلاب دارند بلکه راهی است برای این که بدانیم همه‌ی راه‌ها انقلابی هستند. خشم زنان می‌تواند و باید به طور کامل به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در جهت انقلاب پرولتری رها شود.


The message of 8 March Women Organization (Iran-Afghanistan)
and Youth Committee of Belgium
 in support of abortion right demonstration (Brussels, 24 March 2013)


Those who claim to be “pro-life”,
We are here to say:
You who worry about life of fetus,
Why you don’t worry about the lives of millions of people who are being shattered every day under the boots of exploitation and cruelty of capitalism?!
Why you don’t worry about the lives of thousands of people, who are being killed by your weapons and for your benefit in Congo, Sudan, Mali, Libya, Iraq, Afghanistan and Syria?
Why you don’t worry about the lives of thousands of women who are being killed under the name of honor killing by their ex-husbands, fathers, brothers and ex-boyfriends …?
But you worry about the future of an unwanted fetus that only has the “potential” of having a new life?!

We well know why!!!
The problem is not the fetus at all!!!
Neither is it the relation between the mother and the fetus!!

The problem is just the relations between man and woman, woman and the ruling classified system.
The problem is to support and to protect the male-chauvinism relation in the imperialistic system in order to keep the disdained position of women in it!
A relation in which you want to have control over woman’s body and productivity, because controlling the productivity of women in classified system is one of the main ways of exercising cruelty over woman and her future and destiny to keep her in slavery and contempt, to be able to control half of the world’s population in this way.

Yes, you so called “pro-life”s want this. The thing that is absent in your opinion is woman’s situation, need and will.
You and your reactionary Islamic allies want this. Those reactionaries who under the name of non-existent God and with the help of religion cover their women’s body with Islamic cover (veil or hijab, burqa, scarf, etc) in order to prevent men from being stimulated. Yes, veil, obligatory or voluntary, turns the woman into a sexual object that must be controlled and in this way men’s dominance over women and male-chauvinism will be confirmed.

For this reason we, women of under-dominance countries and theocratic systems, have well touched that why our struggle to liberate women is closely bound up with the “women’s controlling right over her own body”.
Therefore we have gathered her to say that we well know that you are not pro-life AT ALL!!

You, whether in Europe, America and in so called civilized and democratic countries or in under-dominance, colonial or Islamic countries, are the real enemies of life and human redemption. Because you are not pro-life, you are pro-slavery, pro-exploitation, pro-cruelty and pro-degradation of women.

We not only support women’s freedom of choice, freedom of choosing cover, freedom of abortion, women liberation, and not only oppose the Islamic veil, but also seriously want a change in this world by a deep revolution in world’s economic, social, political and cultural relationships, and we well know that women are one of the furious activists in this revolution.

As Bob Avakian (Chairman of the Revolutionary Communist Party, USA) says:
You cannot break all the chains, except one.  You cannot say you want to be free of exploitation and oppression, except you want to keep the oppression of women by men.   You can’t say you want to liberate humanity yet keep one half of the people enslaved to the other half. The oppression of women is completely bound up with the division of society into masters and slaves, exploiters and exploited, and the ending of all such conditions is impossible without the complete liberation of women. All this is why women have a tremendous role to play not only in making revolution but in making sure there is all-the-way revolution. The fury of women can and must be fully unleashed as a mighty force for proletarian revolution.

به اشتراک گذاشتن