!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/04/01

مارش همبستگی با مهاجرین و بدون برگه اقامت

اولین روز از راهپیمایی برای مهاجرین و افراد بدون برگه اقامت
شنبه 6 آوریل ساعت 12، استارت از مقابل کمپ پناهنده گیِ "پتیت شاتوpetit château"
 آدرس: Boulevard du  9ème de ligne, 27 – 1000 Bruxelles
مارش همبستگی با مهاجرین و افراد بدون برگه اقامت که با در اعتراض به سیاست های اروپایی اداره مهاجرت است، حرکت خود را شروع کرده است. این اعتراض زنجیره ای که با ابتکار عمل افراد و گروه های چپ، آنارشیست، آنتی فای بلژیک و رفقای کمیته جوانان بلژیک شکل گرفته برای ادامه راه به همبستگی انترناسیونالیستی نیاز دارد. این راهپیمایی بعد از اجرا در چندین شهر بزرگ بلژیک مانند: بروکسل - گنت - آنتورپ - لیِژ - مِخِلن - لوون - لوون لا نوو- سنت نیکولاس ایده ی فراروی از مرزهای بلژیک را دارد.
برنامه 6 آوریل: راهپیمایی بعد از گذر از برابر وزارت مهاجرین و اتباع بیگانه به سمت بُرج میدی خواهد رفت و ساعت 15 آنجا خواهیم بود و سخنرانی و بحث خواهیم داشت. از علاقه مندانی که مشتاق دانستن، سهم گرفتن در راهپیمایی 6 آوریل، برنامه ریزی های بعدی در بروکسل و ادامه ی راهپیمایی در شهرهای دیگر هستند دعوت می کنیم که ساعت 10 صبح روز 5 آوریل در این آدرس باشند:
salle Anker (rue Marcq 25, 1000 Bruxelles) à côté de la place sainte-catherine
به وبسایت "مارش همبستگی" بروید و اطلاعات دیگر را مشاهده کنید:

به اشتراک گذاشتن