!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2013/05/28

مصاحبه تلویزیونی با فریبا امیرخیزی.کارزار ضد انتخاب جمهوری اسلامی

مصاحبه با فریبا امیرخیزینماینده کارزار در بروکسل

- کانال تلویزیونی چشم انداز، برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور، میزگرد بحث و گفتگو پیرامون انتخابات در ایران.  
میهمانان برنامه :
فریبا امیر خیزی فعال سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان )
بهروز عارفی از فعالین همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران
پیران آزاد فعال سیاسی و تحلیلگر سوسیالیست

- تحریم فعال انتخابات فرمایشی ایران - گفتگوی پیروز زورچنگ از تلویزیون برابری با فریبا امیرخیزی از سازمان زنان ۸ مارس

به اشتراک گذاشتن