!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/01/02

بیستمین سالروز قیام زاپاتیستا

بیستمین سالروز قیام زاپاتیستا
ارتش آزادیبخش ملت زاپاتیست

Zapatista National Liberation Army, EZLN 

به اشتراک گذاشتن