!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/03/30

طراحی در حمایت از حق سقط جنین

طراحی در حمایت از حق سقط جنین
با تشکر از زی2014/03/19

کارزار حمایت از حق سقط جنین۳۰ مارس بروکسل

کارزار حمایت از حق سقط جنین ۳۰ مارس بروکسل


2014/03/16

گزارشِ روز جهانی زن 2014 در بروکسل


2014/03/15

تصاویر مبارزه بر علیه خشونت پلیس مارس 2014 بروکسل

شعار کمیته جوانان: خشونت پلیس باید متوقف گردد! ما خواهان سرنگونی این سیستم و نه بازسازی آن هستیم٬ ما خواهان جهانی کیفیتا متفاوت هستیم. ما انقلاب می خواهیم نه چیز دیگر!ه

جوانان آنارشیست
دانشجویان میلیتانت


کودکان پناهجویان بدون اقامت

تعدادی از پناهجویان بدون اقامت

احزاب و سازمان های سوسالیست
شعار کمیته جوانان در این برنامه

آنارشیست ها

احزاب چپ

جوانان آنارشیست
احزاب چپ
حضور و فعالیت دختران جوان
پلیس راه را بر ما بسته است
توقف در برابر کلیسای حامی پرولایف ها و شعار بر علیه آن
آنارکوسندیکالیست ها
جوانان احزاب چپ
بلوکه کردن مسیر تراموای شهری
مسافران در تراموای شهری
پلیس راه را بر ما بسته است. انتظار جمعیت
جمعیت بر علیه سد پلیس شعار می دهد : فاک پلیس
جمعیت بر علیه سد پلیس شعار می دهد : فاک پلیس
جمعیت با شعار های خود به سد پلیس هجوم می برد
با فشار جمعیت پلیس راه را باز می کند
خوشحالی جمعیت از باز شدن راه و ادامه شعار ها

حرکت به پیش
آخرین مسیر حرکت و چند درگیری کوچک با پلیس

2014/03/13

آکسیون ضد خشونت پلیس در بروکسل

آکسیون ضد خشونت پلیس در بروکسل 15 مارس 

این آکسیونِ بین المللی چندین سال است که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا برگزار می شود. بعد از اُفتی که این مبارزات در سالهای اخیر داشت؛ از دو سال پیش شهرهای کشور ایتالیا در اروپا و شهر مونترال در کشور کانادا تبدیل به قلبِ تپنده این مبارزات شده اند و شهرهای بروکسل و برلین هم در سالهای گذشته تظاهرات های رادیکال و بزرگی را سازمان داده اند. امسال نیز در پلاس فونتاین جمع خواهیم شد و به همراه نیروهای رادیکال بلژیکی و غیربلژیکی این مبارزه انترناسیونالیستی را پیش خواهیم برد. 

گروه های شرکت کننده در این آکسیون عبارتند از:

Agir pour la Paix
Arc en ciel mons asbl
Arlac
Artivistes
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
Atmospheres AMO
Bruxelles Laïque
CADTM belgique
Centre Avec
CEPAG
CJC
CNAPD
CNT – syndicat anarchiste belge
Collectif Alternative Libertaire Bruxelles
COMAC
Comités Action contre l’austérité en Europe (CAE)
Commission Justice et Paix Belgique
Conseil de la Jeunesse
Défense des enfants – International Belgique
Ecolo J
Equipes Populaires
Etudiants de Gauche Actifs (EGA/ALS)
Fewla -Lutte Mapuche
Gratte ASBL
initiative de solidarité avec la grece qui resiste
Jeunes AntiCapitalistes (JAC)
Jeunes CSC
Jeunes FGTB
La Fédération des Résistances (FdR)
Le Parti Humaniste (PH)
Ligue Communiste des Travailleurs (LCT)
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR-SAP)
Ligue des Droits de l’Homme
Maison de jeunes Cuesmes
Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
MOC Bruxelles
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC)
Parti Communiste (PC)
Parti du Travail de Belgique (PTB)
Parti Egalité
Parti Socialiste de Lutte (PSL/LSP)
Pax Christi
ProJeuneS
Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
Service d’information et d’animation des jeunes (SIAJ)
Union Syndicale Etudiante (USE)
Vie Feminine
Vonk/Revolution
کمیته جوانان بلژیک 

2014/03/10

آلبوم روز جهانی زن 2014

تصاویری از برگزاری روز جهانی زن 2014 در چند شهر دنیا
هرچند در بسیاری نقاط دنیا این روز با مبارزات زنان همراه بود٬‌ هرچند تصاویر بسیاری از آنها هیچگاه ثبت نخواهد شد٬ هرچند عرصه های این مبارزه بسیار گسترده است اما وظیفه خود می دانیم که در انعکاس مبارزات رادیکال زنان همراه باشیم. جا دارد که تصاویری از هند و مکزیک و دیگر مناطقی که زنان رادیکال در صحنه بودند را نیز جمع آوری و منتشر کنیم.
دختر فلسطینی و روز جهانی زن
برگزاری روز جهانی زن در سنندج
روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

مونترال کانادا

پالرمو ایتالیا
شیلی سانتیاگو

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

روز جهانی زن ترکیه - ارسالی از رفیق سوکاک

شیلی - سانتیاگو

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا
تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

رفیق گابریلا


تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا

رفقای کارک: تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا


تظاهرات بزرگ رُم - ایتالیا
لازم به ذکر است که رفقای ایتالیایی در رُم به مبارزه زنان در بروکسل اشاره داشتند.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان