!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2014/09/05

پیام صوتی مومیا ابوجمال به شورش های فرگوسن


پیام صوتی مومیا ابوجمال از زندان به شورش در فرگوسن

MUMIA ABU JAMAL 

 "OUTSIDE AGITATORS"

https://www.youtube.com/watch?v=HlV9boXveOY

Political Prisoner Mumia Abu Jamal Sets the Record Straight on Media, Bogus Black "Activists" and Ferguson Police Claiming "Outside Agitators Were Causing Trouble In the Streets In Response to the Murder of 18 Year Old Mike Brown Who was Gunned Down by Ferguson, Missouri police....


به اشتراک گذاشتن