!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/05/20

رفقای مان را آزاد می کنیم

رفقایمان را آزاد می کنیم
رفیق آژیت و همه رفقای زندانی آزاد باید گردند

 جوخه های ضدتروریسمِ و فاشیستِ هند، رفیق آژیت و تنی چند از رفقای مائوئیست را دستگیر کردند. این رفیق ۶۲ ساله به تازگی عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت. دستگیری این رفقا، اتفاق ناگواری برای جنبش انقلابی است ولی تلاش برای حمایت و آزادیِ وی یکی از وظایف حزب کمونیست هند (مائوئیست) و تمام احزاب انقلابی و مترقی دنیا است. 

در تمام کشورها و شهرهای بزرگ دنیا باید کمپین های آزادی برگزار کرد و خواهانِ رسیدگی پزشکی فوری برای رفیق آژیت شد.

مرگ بر دولت فاشیستی هند
مرگ بر امپریالیسم
زنده باد انقلاب

http://aworldtowinns.co.uk/?p=752 

http://maoistroad.blogspot.be/2015/05/freedom-for-ajiit-and-all-comrades.html 

http://maoistroad.blogspot.be/2015/05/india-press-inform_10.html 

 freedom for Ajiit and all comrades arrested - defend his life and condition! ICSPWI call for a large campaign


به اشتراک گذاشتن