!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/06/21

راهپیمایی در حمایت از یونان-بروکسل

راهپیمایی در بروکسل در حمایت از مردم یونان
امروز یکشنبه ۲۱ ژوئن در شهر بروکسل یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از مردم یونان برگزار شد. شرکت کنندگان در راهپیمایی از مقابل ایستگاه قطار مرکزی حرکت کرده، پس از عبور از مرکز شهر به ابتدای مسیر بازگشتند و در برابر فشارهای بانک جهانی، اتحادیه اروپا و دولتِ آلمان نسبت به بازپرداخت وام های دولت یونان اعتراض کردند.
برگزارکنندگانِ اصلی، احزاب چپ و سوسیالیست بلژیک و یونانیان مقیم این کشور بودند و بیش از ۸۰ سازمان و نهاد کوچک و بزرگ از فراخوان ایشان استقبال کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها قریب به ۴۰۰۰ نفر در این راهپیمایی شرکت کرده بودند و نمایندگانی از پودموس و حزب دموکراتیک خلق ها -ترکیه- نیز به عنوان مدعو در میان جمعیت بودند که در همان ابتدای برنامه به ایشان خوش آمد گفته شد.
فراخوان اصلی برگزارکنندگان با این شعارها مشخص شده بود:
- نه به دیکتاتوری ترویکا (گروه سه جانبه اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) بر خدمات مالی جهانی، آری به دموکراسی مردمی
احزاب کمونیست، حزب کارگر بلژیک و حزب چپ سوسیالیست و ... همگی عینا چنین شعاری یا با همین مضمون را تبلیغ می کردند. بحث اصلی تمام برگزارکنندگان اصلی این بود که مردم ریاضت کشی اقتصادی را نمی خواهند، مردم رفاه می خواهند، دولتها باید در برابر دیکتاتوری صندوق بین المللی پول ایستاده و به حکومت بانکها بر اقتصاد کشورها پایان دهند. پرچم های مختلف، بنرهای رنگی با شعارهای متنوع و صدای رسای جمعیت خیابان های بروکسل را به لرزه انداخته بود اما بحثی از این نبود که در چارچوبه نظام سرمایه داری، چگونه مردم باید به رفاه برسند! کمیته جوانان بلژیک هم در این راهپیمایی شرکت کرده و شعارهای زیر را به زبان های مختلف با خود برده بود:
- امید به گشایشی در امکاناتِ سیستم موجود، خود بخشی از مشکل است و نه راه حل
- سیریزا، جریانی است که خواهان عدالت است بدون انقلاب کردن، یعنی درواقع خشم مردم یونان را در چارچوب همین سیستم کانالیزه می کند.
- بدون یک حزب انقلابی، نمی توانید انقلاب کنید

تصاویری از راهپیمایی: