!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/09/27

پناهجو خوش آمدی - بروکسل 27 سپتامبر

راهپیمایی "Refugees welcome" در بروکسل
شنبه 27 سپتامبر از ساعت 14 تا 16
محل آغاز برنامه؛ ایستگاه قطار شمالی Brussel Noord

Brussel. Nationale betoging ‘Refugees welcome’

به اشتراک گذاشتن