!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2015/09/13

شاهرخ زمانی در زندان درگذشت

شاهرخ زمانی فعال کارگری و زندانی سیاسی در زندان درگذشت!
شاهرخ زمانی کارگر نقاش، فعال حقوق کارگران و زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. شاهرخ به هیچ روی از آرمان رهایی طبقه ی خود کوتاه نیامد و با استقامت خود در برابر رژیم جمهوری اسلامی، برگ سرخی به دفتر مبارزات کارگری افزود.
یادش سرخ و راهش پررهرو

من برگ را سرودی کردم
سر سبز تر ز بیشه
من موج را سرودی کردم
پرنبض تر ز انسان
من عشق را سرودی کردم
پر طبل تر زمرگ
سر سبز تر ز جنگل
من برگ را سرودی کردم
پرتپش تر از دل دریا
من موج را سرودی کردم
پر طبل تر از حیات
من مرگ را

سرودی کردم (شاملو)
کمیته جوانان بلژیکبه اشتراک گذاشتن