!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/01/21

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده کلیت نظام زن ستیز و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی!

زنان و مردان آزادیخواه:

از شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز می‌خواهیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!


از شما می‌خواهیم که دست در دست ما و در کنار مردم ایران بایستید تا سیاست‌های امپریالیست‌های اروپایی و رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی که چیزی جز تحمیل ریاضت‌کشی، فقر و فلاکت، تشدید فرودستی زنان، به بند کشیدن مخالفین، اعدام زندانیان سیاسی و زندانی های عادی و ... نخواهد بود را هر چه وسیع‌تر افشا کنیم!

از شما می‌خواهیم در کنار ما قرار گیرید تا در ادامه‌ی مبارزات‌مان در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن‌سیتز جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش بتوانیم به ساختن جامعه‌ای که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد، کمک کنیم!

تظاهرات روز چهارشنبه: ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶؛ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
پاریس؛ میدان République

پنجشنبه: ۲۸ ژانویه؛ از ساعت ۱۴ تا 17
میدان Invalides پاریس هفتم


سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
۱۸ ژانویه ۲۰۱۶

zan_dem_iran@hotmail.com

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: