!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/02/26

فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

 اطلاعیه شماره ۱

فراخوان به تظاهرات*
علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

اواخر مارس ۲۰۱۶ **

زنان و مردان آزادی‌خواه:
نماینده­‌ی رژیمِ تئوکراتیک ایران و اولین داعشِ خاورمیانه به بلژیک می‌آید تا ضمن محکم کردنِ هر چه بیشتر روابط علنی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست­‌ها، پیامِ وفاداری و خوش­ خدمتی رژیم ایران در طرح­‌های ویران‌گرِ و چپاول‌گری قدرت­‌های جهانی را اعلام کند.
نماینده­‌ی رژیمی که ایران را تبدیل به زندانِ ملل کرده، به بلژیک می‌­آید تا با امضای اسنادِ تحمیلِ اقتصاد نئولیبرالیستی میانِ جمهوری اسلامی و امپریالیست­‌ها، مُهری بر افزایشِ فقر و فلاکتِ مردم ایران، تشدید فرودستیِ زنان، کشیدنِ آخرین رمق کارگران و زحمت‌کشان بکوبد. این دیدار نه تنها تأیید اتحاد با دولتی است که امروزه رکورددارِ اعدام در سطح جهان است، بلکه تأیید جنایاتِ این رژیم در طولِ حیات ننگین ۳۷ ساله­اش نیز هست. اگر امپریالیست­ها، رژیم جمهوری اسلامی را به عنوانِ متحد جدیدِ خود در منطقه می­بینند، اما اکثریتِ مردم ایران، تحمیلِ حجاب اجباری بر زنان و صدها قانون قرون وسطایی علیه زنان؛ تیغ‌کشی و اسیدپاشی به زنانِ «بدحجاب»؛ سرکوب و شکنجه­‌ و قتل‌عام هزاران نفر از کمونیست­‌ها، انقلابیون، نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در سال­های ۶۰ و ۶۷؛ سرکوب خونین ترکمن­‌ صحرا و کردستان؛ سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان‌، ملیت‌های تحت ستم و حبس و شکنجه‌ی فعالین این‌ جنبش‌ها؛ ربودن و قتل دگراندیشان و نویسندگان و امروزه وبلاگ­ نویسانِ معترض؛ اعدام هم­جنس­گرایان، اقلیت­‌های مذهبی و جوانان طبقات تحتانی ... را که بر پایه­ی قوانین متکی بر شریعت اسلامی انجام می­شود، نه می­بخشند و نه فراموش می­کنند!

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید! شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان و ملل ستمدیده­ را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!
با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و امپریالیست‌ها، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.
با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم امپریالیسم بلژیک را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.
با ما همراه شوید تا نقاب «حقوق بشر و دموکراسی» امپریالیست‌ها را دریده و اعلام کنیم که ادعاهای شما فقط فریبی برای تأمین سود بیشتر است.
با ما همراه شوید تا در یک مبارزه­‌ی انترناسیونالیستی­، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست­‌اش را تسریع کرده و برپایی جامعه­‌ی نوینی که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد را نوید دهیم!
زمین و زمان را بهم بدوزیم و هم­دستیِ پلیدِ امپریالیست­های اروپایی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک از همه‌ی نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنند که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

تماس با ما:
committeebe[at]gmail[dot]com
۳۶۵ ۴۸۴ ۴۸۶ - ۰۰۳۲

* در اطلاعیه‌‌های بعدی لیست حمایت کنندگانِ فراخوان و هم چنین زمان و مکان تظاهرات اعلام خواهد شد.
** طبق آخرین اخبار رسمی، سفر روحانی به بروکسل اواخر ماه مارس ۲۰۱۶ انجام خواهد گرفت. English

Announcement Number 1 

Invitation to protest *
Against the trip to Belgium of Rouhani, a representive of the oppressive and misogynist regime of the Islamic Republic of Iran

end March 2016 **

Freedom-loving men and women:
This top representative of the theocratic regime in Iran and the first Islamic state(ISIS) in the Middle East is coming to Belgium in order to strengthen the unhidden political relations between the Islamic Republic of Iran and the imperialists, including through a pledge of loyalty and good service by the Iranian regime to any destructive and plundering plans of the world powers.

Rouhani is a representative of a regime that has turned Iran into a prison-house of nations. He will come to Belgium to sign and endorse new contracts to heighten the imposition of neoliberal economic policy, signed between the Islamic Republic and Imperialists to increase the poverty and misery of Iran’s people, intensifying the subordination of women, draining the spirits of the country’s exhausted workers. These contracts not only represent an alliance with the government that holds the record for executions in today’s world, but are also an affirmation of all this regime’s crimes over the inglorious 37 years of its life.

While the imperialists are taking on the Islamic Republic regime as a new ally in the region, the majority of the Iranian people will never forget or forgive the pressure of the obligatory “hejab”; the hundreds of medieval laws; the scarring acid attacks on women for being “anti-hejab”; the endless repression, torture and genocide; the massacre of thousands of Communists, revolutionaries and progressives political prisoners in 1981 and 1987; the bloody suppression in Turkman Sahara and Kurdistan; the repression of the social movements and protests of women, workers, students, teachers, and oppressed nationalities, and the arrest and torture of activists in these movements; the kidnapping and murder of dissidents and writers and bloggers; executions of gays, religious minorities and young people from the lower classes ... all of which has been done on the basis of Islamic Sharia law.

We invite all freedom-loving men and women to join with us to give sound to the voices of the oppressed Iranian women!
We invite all freedom-loving men and women to help give voice to the militant workers and youth and to the poor, suppressed nations of the world so as to shout more loudly!
Stand by our sides to denounce this reactionary link between the Islamic Republic of Iran and imperialism that will do nothing but strengthen the foundation of Islamic fundamentalism and imperialism and lead to more suppression and imprisonment for more people in Iran and in the world!
Stand by our sides to expose how Belgian imperialism is going to unite with the oppressive Iranian regime just to obtain more political and economic benefits!
Join with us to rip off the imperialists’ mask of “Human Rights and Democracy” and shout that all their claims are just a deception to gain more profits!
Unite in an internationalist struggle to accelerate the overthrow of the Islamic Republic and its Imperialist supporters and establish a new society completely void of oppression and exploitation!
Move heaven from the cradle to the grave to reveal the collaboration and complicity of the European imperialists and the Islamic Republic of Iran.

The 8th of March Women's Organization (Iran and Afghanistan) and the Youth Committee of Belgium invite all parties, organizations, Iranian and non-Iranian organizations and individuals, to take part in this united struggle.

Contact us:
committeebe[at]gmail[dot]com
0032-486 484 365

*The Lists of sponsors as well as the time and place of the protest will be announced in the next proclamation.
** According to the latest official news, Iranian President Rouhani will come to Brussels in late March 2016.


French

Announcement Number 1

Invitation à protester *
Contre le voyage en Belgique de Rouhani, un représentant du régime oppressif et misogyne de la République Islamique d'Iran

Fin mars 2016 **

Hommes et femmes épris-es de liberté:
Ce haut représentant du régime théocratique en Iran et du premier état islamique (ISIS) du Moyen-Orient vient en Belgique pour renforcer les relations politiques non cachées entre la République Islamique d'Iran et les impérialistes, notamment grâce au gage de loyauté et de bons services du régime iranien en faveur de tous les plans de destruction et de pillage des puissances mondiales.

Rouhani est un représentant du régime qui a transformé l'Iran en une prison-maison des nations. Il viendra en Belgique pour signer et adopter de nouveaux contrats afin d'accroître l'imposition de politiques économiques néolibérales, d'augmenter la pauvreté et la misère du peuple iranien, d'intensifier la subordination des femmes, tout en purgeant les esprits des travailleur-euses épuisé-es du pays. Ce contrat ne représente pas seulement une alliance avec le gouvernement qui détient le record des exécutions dans le monde actuel, mais également une affirmation de tous les crimes du régime depuis 37 honteuses années.

Pendant que les impérialistes considèrent le régime de la République Islamique comme un nouvel allié dans la région, la majorité du peuple iranien n’oubliera et ne pardonnera jamais la pression du port obligatoire du “hejab”; les centaines de lois médiévales; les effrayantes attaques à l'acide contre des femmes s'étant opposées au “hedjab”; la répression sans fin, la torture et le génocide ; le massacre de milliers de communistes, de révolutionnaires et de prisonniers politiques progressifs en 1981 et 1987; la répression sanglante des Turkmènes et du Kurdistan; la répression des mouvements sociaux et de la protestation des femmes, des travailleur-euses, des étudiant-es, des enseignant-es et des nationalités opprimées et l'arrestation et la torture d'activistes de ces mouvements; le kidnapping et l'assassinat de dissident-es, d'écrivain-es et de bloguer-euses ; les exécutions de gays, de minorités religieuses et de jeunes gens des classes dominées... tout ça s'est produit sur base de la loi islamique de la Sharia.

Nous invitons tous les hommes et toutes les femmes épris-es de liberté à nous rejoindre pour faire entendre les voix des femmes iraniennes opprimées.
Nous invitons tous les hommes et toutes les femmes épris-es de liberté à nous aider à faire entendre les voix des travailleur-euses militant-es, des jeunes et des pauvres, nations supprimées du monde, afin de crier plus fort !
Tenez-vous à nos côtés pour dénoncer ce lien réactionnaire entre la République Islamique d'Iran et l’impérialisme qui ne fera rien d'autre que renforcer les fondements du fondamentalisme islamique et impérialiste et qui conduira à la suppression et à l'emprisonnement de toujours plus de personnes en Iran et dans le monde !
Tenez-vous à nos côté pour dévoiler comme l'impérialisme belge s'unit avec le régime iranien oppressif uniquement pour obtenir plus de bénéfices politiques et économiques !
Rejoignez-nous pour arracher le masque impérialiste des “droits humains et de la démocratie” et crier que toutes leurs revendications ne sont qu'une tromperie pour obtenir plus de profits !

Unissons-nous dans une lutte internationaliste pour accélérer le renversement de la République Islamique et de ses partisans impérialistes et pour établir une nouvelle société complètement vide d'oppression et d'exploitation !

Déplaçons le ciel du berceau à la tombe pour révéler la collaboration et la complicité des impérialismes européens et de la Républque Islamique d'Iran.

L'organisation des femmes du 8 mars (Iran et Afganistan) et le Youth Committee of Belgium invite tous les partis, organisations et individu-es iranien-nes ou non à participer à cette lutte unie.


Contactez-nous:
committeebe[at]gmail[dot]com
0032-486 484 365

*La liste des soutiens ainsi que l'heure et l'endroit de la protestation seront annoncés dans le prochain message.
** Selon les dernières nouvelles officielles, le Président Iranien Rouhani viendra à Bruxelles fin mars 2016.


Nederland

Aankondiging Nummer 1

Uitnodiging om te protesteren *
 Tegen de komst naar België van Rouhani, een vertegenwoordiger van het onderdrukkende en misogynistische regime van de Islamitische Republiek Iran

Eind maart 2016 **

Vrijheidminnende mannen en vrouwen:
Deze belangrijke vertegenwoordiger van het theocratische regime in Iran en de eerste Islamitische Staat (ISIS) in het Midden-Oosten komt naar België om de nauwelijks verholen politieke relaties tussen de Islamitische Republiek Iran en de imperialisten te versterken, o.a. door een belofte van trouw en dienst door het Iraanse regime aan alle destructieve en plunderende plannen van wereldmachten.

Rouhani is een vertegenwoordiger van een regime dat Iran in een gevangenis voor naties heeft veranderd. Hij komt naar België om nieuwe contracten te tekenen en om het opleggen van een neoliberaal economisch beleid te versterken, overeengekomen tussen de Islamitische Republiek en de imperialisten om de armoede en miserie van de bevolking van Iran te vergroten, waarbij de onderdrukking van vrouwen versterkt wordt en het vuur van de uitgeputte arbeiders uitgedoofd wordt. Deze contracten vertegenwoordigen niet alleen een alliantie met de overheid die het record houdt op het aantal executies in de modern wereld, maar vormen ook een bevestiging van alle misdaden van dit regime in de 37 roemloze jaren van haar bestaan.

Terwijl de imperialisten het regime van de Islamitische Republiek als een nieuwe bondgenoot aannemen in de regio, zal de meerderheid van het Iraanse volk nooit de druk van de verplichte “hejab” vergeten of vergeven; net als de honderden middeleeuwse wetten; de verminkende zuuraanvallen op vrouwen die “anti-hejab” zouden zijn; de eindeloze vervolgingen, martelingen en genocide; het uitmoorden van duizenden communistische, revolutionaire en progressieve politieke gevangenen in 1981 en 1987; de bloedige onderdrukking van Turkmenen en Koerden; de onderdrukking van de sociale bewegingen en protesten van vrouwen, arbeiders, studenten, leerkrachten en onderdrukte nationaliteiten, en de arrestaties en martelingen van activisten in deze bewegingen; het kidnappen en vermoorden van dissidenten en schrijvers en bloggers; executies van homoseksuelen, religieuze minderheden en jonge mensen uit de lagere klassen … en dit alles werd gedaan in naam van de Islamitische Sharia-wetgeving.

Wij nodigen alle vrijheidminnende mannen en vrouwen uit om zich bij ons aan te sluiten om een stem te geven aan de onderdrukte Iraanse vrouwen!
Wij nodigen alle vrijheidminnende mannen en vrouwen uit om mee een stem te geven aan de militante jongeren en aan de arme, onderdrukte naties van de wereld, zodat ze des te luider kunnen roepen!
Sta ons bij om de reactionaire link af te wijzen tussen de Islamitische Republiek van Iran en imperialisme, die enkel de basis van het Islamitisch fundamentalisme en het imperialisme nog zal versterken en zal leiden tot meer onderdrukking en meer gevangenzettingen voor meer mensen in Iran en in de wereld!
Sta ons bij om bloot te leggen hoe het Belgische imperialisme zich gaat verenigen met het onderdrukkende Iraanse regime, enkel en alleen om meer politieke en economische voordelen te vergaren.
Sluit je bij ons aan om het masker van “Mensenrechten en Democratie” van de imperialisten af te rukken en om te schreeuwen dat al hun claims gewoon een misleiding zijn om meer winst te verzamelen.
Wees verenigd in een internationale strijd om de omverwerping van de Islamitische Republiek en zijn imperialistische bondgenoten te versnellen en om een nieuwe samenleving op te richten, die volledig vrij is van onderdrukking en exploitatie.

Beweeg hemel en aarde om de samenwerking en medeplichtigheid bloot te leggen van de Europese imperialisten en de Islamitische Republiek van Iran.

De Organisatie van Vrouwen van 8 maart (Iran en Afghanistan) en het Youth Committee of Belgium nodigen alle partijen, organisaties, Iraanse of niet-Iraanse organisaties en individuen, uit om zich aan te sluiten bij deze verenigde strijd.

Contacteer ons:
committeebe[at]gmail[dot]com
0032-486 484 365

* Zowel de lijst van de sponsors als de tijd en de plaats van het protest zullen bij de volgende aankondiging bekend gemaakt worden.
** Volgens het laatste officiële nieuws zal Iraans president Rouhani eind maart 2016 naar Brussel komen.


2016/02/23

کانال چشم انداز مصاحبه با ناصر پیشرو و شهاب سیروان

انتخابات دهم مجلس
شورای رهبری رژیم سرمایه داری ایران و وظائف طبقه کارگر و کمونیستها
میهمانان برنامه: ناصر پیشرو فعال چپ و سوسیالیست و شهاب سیروان از کمیته جوانان بلژیک
زمان: شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۶

2016/02/17

جلسه بحث و گفتگو: انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در ایران، مردم و هیات حاکمه جمهوری اسلامی


در حالی که وضعیتِ سیاسیِ در جهان و به ویژه در منطقه‌ی خاورمیانه بسیار آشفته است، در چند روز آینده در ایران انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی و خبرگانِ رهبری برگزار خواهد شد. موج تبلیغاتِ عوام فریبانه‌ی جناح‌ها و دار و دسته‌های حکومتی و افشاگری از یکدیگر از ماه‌ها قبل آغاز شده و در هفته های آخر شاهد گسترش آن هستیم.
قطعا اکثر شما نیز پیگیرِ اخبار و روندِ تغییرات در جامعه هستید. روشن است که بررسی روند موجود پیچیده‌تر از چند مقاله و تحلیل است؛ و فهمیدن واقعیت و عمل آگاهانه، کنش و دخالت‌گریِ جمعی را طلب می‌کند. از این رو کمیته‌ی جوانان بلژیک، فراخوانِ برگزاری جلسه‌ای را می‌دهد تا با حضور جمعی بتوانیم زاوایای آشکار و پنهانِ کارزارِ انتخاباتیِ جمهوری اسلامی را بکاویم و به بحث بگذاریم.

زمان: شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۹
مکان: مجتمع فرهنگیِ پیانوفابریک
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
نزدیک‌ترین ایستگاه (روی خطوط ۳،۴،۵۱) Parvis de saint-Gilles

 به امید دیدار شما

2016/02/08

پیام کمیته جوانان بلژیک بمناسبت درگذشت «رفیق تراب حق شناس»


رفیق تراب!
صلابت کلامت در قلبِ ما
رد مسلسل بر سینه دیوار را مانند است!

نگاه عاشقانه ات به انقلاب
به پرنده ای در باد می ماند!

چشمان مرطوب ما امروز
ردپای سرخ تو را می پوید!
در ایران، فلسطین و در پیِ پرولتاریای انترناسیونالیست!
...

رفیق تراب!!!! چه واژه‌های مکملی! هم رفیق بود و هم رفیقانه برای اشغال شده‌ترین خاکِ دنیا مبارزه کرد و نفس کشید.
رفیق تراب، در زمره‌ی انقلابیونی بود که برخورد به نامش، یا دیدار با او، انرژی فراوانِ جنبش انقلابی را منتقل می‌کرد و امکان یک شروع مجدد را فراهم می‌نمود. تراب از مبارزان دورانِ طوفان‌های انقلابی بود که در مبارزات انترناسیونالیستی خلق‌های تحت ستم شرکت مستقیم داشتند و کماکان آن روحیه را با خود حفظ کرده بود. همین روحیه بود که او را به انتقال تجربه و درس‌های دورانِ مبارزاتی خود وادار ساخته بود و او با وسواسی کم نظیر سعی در به انجام رساندن آن داشت. نگاه بلندش به مبارزاتِ جوانان و زنان این گونه بود که به قول خودش: «باید دید که این جوانان و زنان چطور می خواهند انقلاب کنند.» و در واقع به آموختن از تجاربِ نسل جدید در کنار انتقال تجربه‌ی خود و شناخت پتانسیلِ جنبش زنان در انقلاب آتی اهمیت می‌داد.

جز معدود رفقایی بود که در میانِ جوانان به دنبالِ مبارزینِ واقعی بود اما سن را ملاک ارزش‌گذاری نمی‌دانست، بلکه جهت‌گیری طبقاتی را برجسته می‌دید. در دیدارها از درس و کار و ... روزمرگی نمی پرسید اما ساعت‌ها درباره‌ی زندگی مبارزاتی ما و آینده گفتگو می‌کرد. مبارزه برایش، زندگی بود و به زندگی مبارزاتی عشق می ورزید.

امروز و در شرایطی که جنبش انقلابی و کمونیستی، با موانع بسیار روبه‌رو گشته؛ و توده‌ها و مبارزاتِ آن‌ها میان نیروهای ارتجاعی منشعب می‌شوند، با تکیه بر زندگی و مبارزات انقلابیونی هم چون تراب و تك تك چنین رفقایی است که خواهیم توانست پرچم پرولتاریای انترناسیونالیست را برافرازیم؛ و جمعبندی‌های صحیح‌تر و راه‌گشاتری را به انجام رسانیم. مرورِ زندگیِ مبارزاتیِ رفقایی چون او، از این زاویه هم اهمیت فراوانی برای جنبش انقلابی و جوانان دارد.

به قول رفیقی مرگ چه زودرس باشد، چه ديررس مهم‌ترين مسأله، محتوای زندگی انسان و کيفيت آن است. مسأله مهم اين است که زندگی وقف چيست و نهايتا در چه راهی می‌گذرد و فرد برای چه زندگی می‌کند. اين واقعیت است که به زندگی کوتاه انسان معنا می‌دهد.

رفیق تراب در روز سرخ جشن توده‌ها یاد تو و تمام رفقایی که در میان‌مان نیستند زنده خواهد بود!

کمیته جوانان بلژیک
۳ فوریه ۲۰۱۶


نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع - گزارش‌ مبارزات اعتراضی به سفر روحانی به پاریس

۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

یکی از پی‌آمدهای توافقات هسته‌ای این بود که بالاخره زمزمه‌های سفر رسمی سران جنایت‌کار جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی که پیش‌ از توافقات طرح شده بود جنبه‌ی رسمی و عملی پیدا کرد و اعلام شد که روحانی در ماه نوامبر ۲۰۱۵ برای بازدید از ایتالیا و فرانسه و عقد قراردادهای اقتصادی و سیاسی راهی اروپا خوهد شد، هر چند که این سفر به علت کشتارهای ۱۳ نوامبر در پاریس به تعویق افتاد و در ماه ژانویه انجام گرفت. اعلان رسمی خبر این دیدار ما را بر این داشت که در پی این پیوند وقیحانه بین دو واپس‌گرای مردسالار، یعنی جمهوری اسلامی و امپریالیست‌های اروپایی، سکوت نکنیم و نگذاریم که این پیوند شوم که ماحصلی جز تشدید هرچه بیشتر فرودستی زنان و طبقات تحتانی نخواهد داشت در سکوت و «پیروزمندانه» صورت بگیرد. بر آن شدیم تا هر تعداد که هستیم و هر جا که هستیم صدای زنان ایران باشیم و یک لحظه در مقابل این سفر و سکوت هدفمند سیاسی و رسانه‌ای جهانی که تا پیش از برجام لحظه به لحظه دلواپس «حقوق بشر» در ایران بودند کوتاه نیاییم. همه جا و به حداکثر منافع هر دو واپس‌گرای مردسالار را در پس این اتحاد افشا کنیم و تا حدی که در توان داریم صدای زنان ایران باشیم.

به همین دلیل زمانی که در پروسه‌ی تدارک مبارزات‌مان علیه این سفر با فراخوان «کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران» مواجه شدیم که موضع سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی را تقویت می کرد، از آن حمایت و در آن شرکت کردیم، اما هدف‌مان محدود کردن خودمان به این برنامه و این چارچوب نبود. به همین دلیل هدف را حداکثر آگاهی رسانی به بخش مترقی جامعه فرانسه می‌دانستیم، خصوصا در مورد شرایط زنان تحت یک حکومت دینی و عواقب تقویت بنیادگرایی مذهبی و امپریالیست‌ها در ایران و ضرورت همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و خصوصا همبستگی جهانی زنان علیه سیستم امپریالیستی مردسالار حاکم بر دنیا. این هدف در شعار مرکزی ما به این شکل مشخص شد: «ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!» و سعی کردیم اهمیت این مبارزه را در دو جلسه‌ی بحث و گفتگوی علنی (پالتاک: ۸ نوامبر ۲۰۱۵ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶) بیشتر توضیح بدهیم.

تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۲۷ژانویه ۲۰۱۶ میدان رپوبلیک:

این تجمع به دعوت کمیته‌ی برگزاری کارزار در میدان رپوبلیک برگزار شد. پیش از ساعت ۱۵ تعدادی از احزاب و سازمان‌های سیاسی با شعارها و پلاکاردهای‌ خودشان به محل رسیدند و چون میدان بزرگ و پررفت و آمدی بود، حضور جمعیت توجه را به خود جلب می‌کرد. در میانه‌ی میدان به یاد جان‌باختگان حملات ماه نوامبر که یکی از اهداف آن رستورانی در اطراف همین میدان بود، انبوهی از گل، عکس و ... و پرچم فرانسه خودنمایی می‌کرد و نشان از جنایتی داشت که هنوز زخم آن تازه است. به سرعت در اطراف محل برگزاری آکسیون شعارها و پرچم‌ها و عکس‌های افشاگرانه از جمهوری اسلامی مستقر شد. هر نیرویی بنا به خط سیاسی‌اش، میزان و نوع مبارزه‌ی خود با جمهوری اسلامی را روشن می‌کرد.

از تصاویر جانباختگان دهه شصت و کشتار انقلابیون در کردستان تا عکس زندانیان سیاسی و عقیدتی و مذهبی و ... و خواست رهایی فعالین دربند، از انقلاب کمونیستی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تا مطالبه‌ی آزادی مطبوعات، از پرچم سرخ و ستاره تا پرچم کردستان و ... نشان از طیف وسیع و گوناگونی نیروهای شرکت کننده داشت. ما فعالین سازمان زنان ۸ مارس که در همکاری نزدیک با کمیته‌ی جوانان بلژیک و دیگر دوستان تدارک شرکت در این مبارزه را دیده بودیم نیز بنر بزرگ‌مان را که شعار مرکزی‌مان به دو زبان فرانسه و فارسی روی آن نوشته شده بود نصب کردیم. مجموعه‌ای از عکس‌هایی را که تدارک دیده بودیم و دلالت بر فقر و ستم مردم و جنایات جمهوری اسلامی داشت روی زمین چیدیم. سعی کردیم علاوه بر افشاگری از جنایات جمهوری اسلامی تا حدی مقاومت و مبارزه مردم را هم منعکس کنیم. در بین عکس‌ها قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، آمار تکان دهنده‌ی فقر، خشونت علیه زنان، اعدام و ... خصوصا در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی را هم به زبان فرانسه قرار داده بودیم و به این شکل عکس‌ها گویاتر بود.

استقبال مردم خصوصا زنان و جوانان فرانسوی از عکس‌ها و تمایل‌شان برای گرفتن بیانیه‌های‌مان بعد از نگاه به قطار طولانی جنایات جمهوری اسلامی نشان می‌داد که در انتخاب این روش اشتباه نکرده‌ بودیم. همچنین عکس‌های افشاگرانه از حجاب اجباری و پورنوگرافی که هر دو زنان را تبدیل به ابژه‌ی جنسی می‌کنند نیز از دور توجه عده‌ای را به خود جلب می‌کرد، خصوصا در روزگاری که هیچ کس جز جریانات فاشیست و راست که از زاویه‌ی واپس‌گرایانه و ابزارگرایانه به حجاب زنان مسلمان می‌تازند، هیچ نیروی مترقی جرأت و تمایل نقد حجاب اجباری را ندارد، این عکس‌ها باعث مکث بیشتری روی موضوع نقد و اعتراض ما می‌شد.

زنان گروه ما که با تی‌شرت‌های سرخ و شعار «اگر زنان رها نشده باشند، هیچ کس رها نیست!» با سرزندگی بیانیه‌ها را در بین مردم پخش می‌کردند، هر کدام به نوعی سعی داشتند این مواضع را در بین جمعیت ایرانی و غیرایرانی توضیح بدهند. با همه‌ی مشکلاتی که برقراری تماس به زبان فرانسه وجود داشت تلاش می‌کردیم تا موضوع مرکزی و اهداف‌مان را توضیح بدهیم. خیلی از زنان و مردان با ما اعلام همبستگی می‌کردند. جوانان و نوجوانانی که معمولا به شکل گروهی به جمع ما نزدیک می شدند ابتدا متوجه عکس‌ها می‌شدند و بعد از چند دقیقه می دیدیم که در حال بحث و جدل در مورد عکس‌ها و افشاگری‌ها هستند. زن جوانی که با بچه و کالسه‌اش عبور می‌کرد به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که گفت من چند دقیقه به علامت همبستگی با فرزندم کنارتان می‌ایستم اما متأسفانه باید کار کنم وگرنه پیش شما باز می‌گشتم. مرد جوان فرانسوی در مورد عکس‌های مبارزاتی زنان سوال می‌کرد و دوست دیگری در حال توضیح تاریخ یک عکس بود که مربوط به مبارزات زنان در ۸ مارس ۵۷ برعلیه حجاب اجباری بود.

در حالی که مشغول بحث و گفتگو و پخش بیانیه در بین مردم بودیم، پیام‌هایی که سایر تشکلات و سازمان‌ها در حمایت از این آکسیون داده بودند را دنبال می‌کردیم هرچند پیام‌های تشکلات فرانسوی را نتوانستیم دنبال کنیم، پیام تشکلات فارسی زبان هم عمدتا حول افشاگری‌ از جمهوری اسلامی بود.

در خلال برنامه فرصت کوتاهی هم فعالین سازمان زنان ۸ مارس داده شد تا پیام سازمان زنان ۸ مارس را به شرکت کنندگان برساند.* این پیام با استقبال زیادی رو به رو شد و زنان و مردان زیادی بعد از آن به ما مراجعه کردند و گفتند که این پیام به درستی منافع و خواست اکثریت زنان ایران را نمایندگی می‌کند و از حضورمان ابراز خرسندی کردند. یکی از زنان حاضر در جمع معتقد بود که باید این پیام به فرانسه خوانده می‌شد تا جامعه فرانسوی آن را درک کند. او که یکی از شرکت کنندگان بود، تلاش کرد تا برگزارکنندگان زمانی را به متن فرانسه این پیام اختصاص بدهند که به علت تراکم برنامه‌ها این امکان فراهم نشد. اما ما به او قول دادیم به حداکثر این پیام را در این دو روز به جامعه‌ی فرانسوی برسانیم. پیام «کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس» نیز عمدتا روی مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان بر علیه حجاب اجباری و ستم جنسیتی تأکید داشت، مبارزاتی که از روز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی یعنی ۸ مارس ۵۷ تا به امروز در داخل و خارج از ایران ادامه داشته و خوشبختانه نسل جدیدی از زنان نیز وارد میدان مبارزه شده‌اند.

در بین پرچم‌ها و بنرها اما وجود پرچم سه رنگ ایران با آرم داس و چکش، عجیب و تأسف آور بود. وجود این پرچم نشان از این توهم داشت که پرچم سه رنگ، نماد وحدت ملی است و می‌توان جنایات تاریخی پشت آن را با داس و چکش پوشاند و یا این نماد ناسیونالیسم و سرکوب ملل تحت ستم در ایران را با نمادهای مبارزه‌ی انترناسیونالیستی تعدیل و تزیین کرد.

متأسفانه یکی از اشکالات برنامه این بود که تقریبا تمام آن به خواندن پیام اختصاص داده شد و زمان و شاید تمایلی به شعار دادن و افشاگری نبود؛ ما سعی کردیم حداقل در پایان برنامه با شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی!»، «جمهوری ضد زن مرگت فرا رسیده!»، «جمهوری اسلامی فانوس رو به باد است!» و... تا حدی به جو مبارزاتی بدمیم و هم توجه جمعیت اطراف آکسیون را جلب کنیم. در پایان هم که برگزار کنندگان سرود یار دبستانی را به عنوان اختتامه پخش کردند، در کنار دوستانی که اتفاقا عده‌ای هم از فعالین سابق جنبش دانشجویی بودند دست در دست هم و به یاد مبارزات جنبش دانشجویی هم‌خوانی کردیم.

نمایش دیواری شبانه، افشاگری از جمهوری اسلامی در مرکز شهر پاریس (کتابخانه ژرژ پومپیدو) ـ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶:


سرکوب زنان در ایران بس است!

در راستای افشاگری از جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم که با یک کار خلاقانه و جدا از آکسیون‌های معمول توجه جامعه‌ی فرانسه را به ماهیت جمهوری اسلامی و اتحاد ارتجاعی فرانسه و ایران جلب کنیم. به همین دلیل یک اسکلاید چند دقیقه ای به زبان فرانسه تهیه کردیم که در آن به افشاگری از جمهوری اسلامی و خصوصا قوانین ضد زن آن پرداخته و لزوم همبستگی جنبش زنان در مقابل هر دو ارتجاع مردسالار و ... برای نمایش دیواری مشکلات زیادی جلوی پایمان بود اما با این وجود تمام مشکلات بعد از پایان آکسیون روز اول خودمان را به مقابل کتابخانه ژرژپمپیدو رساندیم که محل پررفت آمدی است و هم دیوارهای مناسب چنین نمایشی داشت. در دو نوبت و در دو محل متفاوت اسلایدهایمان را به کمک یک پرژکتور قوی نمایش دادیم که تا حد زیادی توجه رهگذران را جلب می‌کرد. شاید در وهله اول تبلیغی به نظر می رسید اما با خواندن یک یا دو جمله هر رهگذری روی آن مکث می‌کرد. بعضی ایستادند و تا به آخر آن را دنبال کردند و بعضی هم شروع به فیلمبرداری کردند. یک دانشجوی کارگردانی به ما نزدیک شد و خیلی از محتوا و فرم کارمان خوشحال بود و کمی در مورد وضعیت سیاسی ایران بحث کرد و بیانیه‌مان را با دقت خواند و اعلام همبستگی کرد. یک زن یوگسلاویایی – فرانسوی هم مدت زیادی در مورد وضعیت زنان در خاورمیانه و اروپا بحث کرد و معتقد بود که همه فکر می‌کنند در اروپا وضعیت زنان خوب است اما این واقعی نیست و یک فریب بزرگ است. از شعارهای‌مان در مورد همبستگی جنبش زنان استقبال کرد و گفت: «مادر و پدر من هر دو مبارز بودند. پدرم حساسیت زیادی به مسأله زنان داشت و من از این خیلی خوشحالم». ما تا جایی که می‌شد با علاقمندان وارد بحث می‌شدیم اما هم به علت اینکه نمی‌توانستیم زیاد در آن محل بمانیم و هم به علت اینکه امکانات فنی ما بیش از این پاسخ نمی‌داد محل را ترک کردیم اما این یک پایان خوب برای روز مبارزاتی ما بود.

نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع ـ آکسیون در مقابل کاخ الیزه ـ پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶:
روز دوم را در حالی شروع کردیم که کم کم اخبار توافقات و قراردادها و دیدارها بیرونی می‌شد و این موضوع لحظه به لحظه به خشم‌مان می‌افزود اما همه خودمان را برای یک مبارزه‌ی جانانه آماده می‌کردیم. لحظه به لحظه حضور روحانی در مکا‌ّن­های مختلف را دنبال می‌کردیم چون پیش‌تر تصمیم گرفته بودیم که خارج از چارچوب مبارزات قانونی ضرب شستی نشان دهیم؛ نباید می‌گذاشتیم مرتجعین مردسالار در آرامش و امنیت برای قربانی کردن هرچه بیشتر مردم به توافق برسند. به همین دلیل منتظر بودیم که خودمان را به نزدیک‌ترین محل برسانیم. خبردار شدیم که روحانی ساعت ۱۵ به کاخ الیزه خواهد رفت. تعدادی از ما هم تصمیم گرفتیم که همان‌جا به «استقبال» او برویم؛ در مکانی که در حالت معمول هم فضای آن امنیتی است و برآورد دوستان ساکن پاریس هم این بود که تقریبا نزدیک شدن و انجام آکسیون غیرممکن است. اما تصمیم گرفتیم حداکثر تلاش‌مان را بکنیم حتی اگر نتوانستیم به مقابل کاخ برسیم در همان خیابان الیزه که مشرف به کاخ است مردم را خطاب قرار دهیم.

وقتی به نزدیکی محل رسیدیم کاملا واضح بود که تعداد ماشین‌ و نیروهای امنیتی چندین برابر رهگذران است و از همه برای رسیدن به خیابان مجاور سوالاتی می‌شود. خودمان را از طریق خیابان‌های مجاور به مقابل در اصلی کاخ رساندیم و در یک کافه طرح کار را مرور کردیم. به خاطر حضور نیروهای امنیتی که هر چند متر یکی ایستاده بودند، رفت و آمد عادی قطع شد ولی تعداد زیادی خبرنگار و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل در کاخ ایستاده بودند. چند نفر از خبرنگاران وارد همان کافه شدند، اما ما نتوانستیم اطلاعاتی بیشتری از آن‌ّ­ها به دست بیاوریم. انجام کار تقریبا غیرممکن به نظر می رسید؛ ما یک پرچم ۱۵ متری منقش به شعار اصلی‌‌مان (ما نه تنها به سفر روحانی بلکه به کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!) را به همراه داشتیم و با این تعداد نیرو احتمال می دادیم که پیش از باز کردن پرچم دستگیر شویم و موفق به باز کردن آن نشویم. با این حال خودمان را به نبش خیابان مقابل در کاخ رساندیم که شاید چند ده متری از در کاخ فاصله نداشت و در یک حرکت سریع پرچم را باز کردیم و ناباورانه نه تنها آن را باز کردیم بلکه توانستیم آن را باز نگه داریم. در همان لحظه اول که پرچم را باز کردیم سه مرد فرانسوی که فکر کردند حمله صورت گرفته خودشان را با ترس درون خانه انداختند و سیل پلیس و لباس شخصی و دوربین و ... به طرف ما برگشت. در عرض چند ثانیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه روی ما ایستاده بودند و با هول و عصبانیت از ما فیلمبرداری می‌کردند. ما بعد از این ‌که مطمئن شدیم پیام روی پرچم‌مان کاملا خوانده و درک شده با سرعت از محل دور شدیم، اما ظرف چند ثانیه پلیس ویژه ما را متوقف کرد. نکته جالب این که وقتی مجدد جمله روی پرچم را خواندند و به کلمه‌ی سیستم رسیدند به هم اشاره دادند که باید ما را با خود ببرند؛ مشخص بود که اگر فقط ما به سفر روحانی معترض بودیم قابل قبول‌تر بود. به هر حال این موضوع زیاد طول نکشید ولی برای دستگیری یا عدم دستگیری ما اختلاف داشتند، معتقد بودند که اگر ما را آزاد کنند دوباره همان کار را خواهیم کرد و به همین دلیل ابتدا پرچم ما را ضبط کردند. وقتی می‌خواستند ما را آزاد کنند پلیس رسما به ما گفت: «اگر می‌خواهید فعالیت کنید بروید روی اینترنت، نه در خیابان!» دقیقا همان کاری که ما از آن اجتناب داریم چون کماکان معتقدیم: «سرنوشت جمهوری اسلامی در خیابان تعیین می‌شود!». با وجود این که به علت هجوم پلیس و موقعیت محل نتوانستیم عکس یا فیلمی از این آکسیون مهم تهیه کنیم اما خوشحال بودیم و هستیم که توانستیم در آن جو امنیتی مقابل کاخ الیزه به هدف‌مان دست پیدا کنیم و پیام زنان ایران و مبارزات‌مان را به گوش هر دو واپس‌گرای مردسالار برسانیم. هرچند که ظاهرا هیچ رسانه‌ای جرأت انعکاس آن را به خود راه نداده است، برخلاف پوشش خبری که به آویزان شدن یک زن فمن دادند و تیتر خبری بسیاری از رسانه‌ها شد اما تا این لحظه خبری از این فعالیت در هیچ رسانه‌ای درج نشده است و می‌دانیم که دقیقا اشکال کار همان «کلیت سیستم» است که برای دیده شدن نباید به آن نزدیک شد. به قول یکی از دوستان از مبارزات ۸۸ تا امروز این‌قدر آدرنالین خون‌مان بالا نرفته بود. اما توانستیم به هدف‌مان دست پیدا کنیم و در عرض چند ثانیه و با حداقل امکانات صف منظم و نظم ظاهرا شکست ناپذیرشان را بهم بریزیم. به یاد دستپاچگی و نگرانی چهره‌ی نیروهای امنیتی ایرانی که می‌افتادیم بیشتر لذت می‌بردیم. خوشحال بودیم که نگذاشتیم در قلب اروپا و در قلب کاخ‌های به ظاهر امن‌شان، خروش فردای ستم‌دیدگان و زنان را فراموش کنند.

مبارزه‌ای در چارچوبه‌ی تنگ فکری و عملی ـ مقابل مجلس سنا ـ پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶:

هم‌زمان با آکسیون‌مان مقابل کاخ الیزه سایر دوستان خودشان را به محل دومین روز مبارزه رساندند. در فراخوان اولیه‌ی این کارزار گویا میدانی درج شده بود که به سفارت ایران نزدیک بود اما روز چهارشنبه در محل آکسیون اعلام شد که محل تجمع روز دوم در مقابل مجلس سناست که البته خود این ناهماهنگی در کار برگزارکنندگان باعث شد که عده‌ای که روز اول نبودند یا به محل نرسند و یا دیر برسند. خوشبختانه استقبال از بیانیه‌های‌مان زیاد بود و مجبور بودیم تعداد بیشتری بیانیه تکثیر کنیم و خودمان را به محل برسانیم. اما برخلاف دیروز آکسیون امروز در محل کوچکی بود که در اصل بخشی از پیاده روی محصور بود و فضای کمی برای هر حرکت و عمل سیاسی ایجاد می‌کرد. نسبت به دیروز تعداد نیروها کمتر و ظاهرا برنامه‌ریزی زیادی هم برای پیشبرد کار انجام نشده بود. بعضی از افراد کمیته‌ی برگزاری نه خودشان ابتکار عمل برای شعار دادن و ایجاد جو مبارزاتی را در دست می‌گرفتند و نه به دیگران اجازه این کار را می‌دادند. گویی محدودیت فقط در فضا و حیطه‌ی عمل نبود. در یک مورد، یکی از رفقای زن ما که روز قبل هم چندین مصاحبه با شبکه‌های مختلف داشته بود، از طرف یک رسانه دعوت به مصاحبه شد ولی یکی از برگزار کنندگان گفت که «شما «حق» نداری مصاحبه کنی!ْ چون شما دیروز هم خودتان را به عنوان نماینده‌ی جمع معرفی کردید»، دوست ما نیز به درستی پاسخ داد که «ما هرگز خودمان را نماینده‌ی جمعی که مردسالارانه برخورد کنند ندانسته و نمی‌دانیم». البته این برخورد مربوط به تمام برگزارکنندگان نبود و خیلی از حاضرین هم به این برخورد که مصداق سانسور و خشونت کلامی است اعتراض کردند. اما در کل کیفیت و کمیت مبارزه‌ی روز دوم به شدت پایین‌تر از روز اول بود تا جایی که در تجمعی که با بیانیه‌ی سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی گرد آمده‌ بودند، یک فرد یا جریان عکس زهرا رهنورد را به همراه آورده بود، زهرا رهنوردی که چهره‌ی شناخته شده‌ای از یک جناح در جمهوری اسلامی است و تاریخا در تثبیت ایدئولوژی جمهوری اسلامی و خصوصا تئوریزه و نهادینه کردن حجاب اجباری سابقه‌ی طولانی داشته و برای تداوم جمهوری اسلامی از هیچ کاری فروگذار نکرده است.

علاوه بر محدودیت سیاسی، محدودیت امنیتی هم روی این آکسیون سایه انداخته بود و پلیس و پلیس مخفی‌ها به شدت به جمع فشار می‌آوردند. در یک مورد که یکی از زنان ۸ مارس از آن جمع خارج شده بود تا بیانیه‌های‌مان را در خیابان مجاور پخش کند پلیس جلوی او را گرفته بود و حتی پلیسی به زبان آلمانی آمده بود تا بگوید او حق ندارد بیانیه پخش کند، دوست ما هم گفته بود که «ما به اندازه کافی ستم دیده‌ایم و از این تهدید نمی‌ترسیم و من حتما بیانیه‌هایم را پخش خواهم کرد». به هر حال با همه این مشکلات و فشارهای درونی و بیرونی آکسیون روز دوم هم به پایان رسید.

ما در این دو روز تلاش کردیم تا به راستی صدای زنان ایران باشیم. فریاد زنانی که صدای خرد شدن استخوان‌های‌شان در زیر چرخ هزاران هزار قانون ارتجاعی و شریعت اسلامی را کسی نمی‌شنود. ما سعی کردیم صدای اکثریتی باشیم که تحت ستم اقلیتی قرار دارند که دولت فرانسه برای کسب منافعش آگاهانه برای آنان فرش قرمز پهن کرد. ما سعی کردیم این پیام را به گوش جامعه‌ی مترقی فرانسه برسانیم که این حکومت انتخاب مردم ایران و خصوصا زنان ایران نبوده و نیست و زنان ایران فقط با آگاهی و مبارزه‌ی متشکل می‌توانند به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و امپریالیست‌های مردسالار خاتمه دهند تا به خلق جهانی بدون ستم و استثمار یاری رسانند. به امید این که در بین هیاهوی این همه نیروی واپس‌گرا، صدایی که رو به آینده دارد را رساتر کنیم.

سازمان زنان ۸ مارس (ایران – افغانستان)
۳۱ ژانویه ۲۰۱۶
zan_dem_iran@hotmail.com

* بخشی از پیام سازمان زنان ۸ مارس در پاریس:
https://youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40

- گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ چهارشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶ - میدان رپوبلیک
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Republique2.pdf

- گزارش تصویری از نمایش دیواری شبانه ـ افشاگری از جمهوری اسلامی در مرکز شهر پاریس (کتابخانه ژرژ پومپیدو) - ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-night.pdf

- گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ – مقابل مجلس سنا
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh28.01.2016-Sena.pdf 


مجموعه‌ی کامل تصاویر گزارش تصویری از پاریس

2016/02/06

نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای «امن» ارتجاع - گزارش‌های تصویری مبارزات اعتراضی به سفر روحانی به پاریس


گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس

میدان رپوبلیک
چهارشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
- لینک گزارش

 


نمایش دیواری شبانه
افشاگری شبانه از جمهوری اسلامی در مرکز شهر پاریس(کتابخانه ژرژ پومپیدو)
چهارشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶
- لینک گزارش

 


مقابل مجلس سنا
پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ 
- لینک گزارشمجموعه‌ی کامل تصاویر گزارش تصویری از پاریس