!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/04/30

راهپیمایی اول ماه مه ۲۰۱۶ - بروکسل

اول ماه مه ۲۰۱۶ در بروکسل.
امسال راهپیمایی اول ماه مه در بروکسل برگزار خواهد شد. فعالین چپ و کمونیست و آنارشیست ها برگزار کننده این راهپیمایی هستند و می خواهند فضای رعب و وحشتی که بعد از حملات تروریستیِ ماه مارس بر شهر حاکم شده بود را تغییر دهند. هدف دیگر راهپیمایی این است که روز سمبلیکِ مبارزه کارگران جهان را متحدانه برگزار کرده و اعلام کنیم که اول ماه مه روز جشن کارگران نیست بلکه روز مبارزه آنها است.
راهپیمایی اول ماه مه با کشمکش زیادی میانِ نیروهای سیاسی از یکسو و سندیکاهای کارگری و دولت از طرف دیگر انجام می شود. فعالینِ کمیته جوانان بلژیک نیز مانند هر سال با شعارهای خود در این راهپیمایی حاضر خواهند بود. 
راهپیمایی از تقاطع مسکو در سنت ژیل آغاز و به سمت پلاس سنت ژان حرکت خواهد کرد. در آنجا صف دیگری به راهپیمایی خواهد پیوست و به سمت پلاس روپ حرکت کرده و در آنجا خاتمه می پذیرد.

Manifestation :
Toutes et toutes au Carré de Moscou à 11 heures!
Rendez-vous à 11 heures au Carré de Moscou - A la Place St-Jean, Place Rouppe

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: