!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2016/05/26

تظاهرات علیه ریاضت کشی اقتصادی در بلژیک-بروکسل

روز سه شنبه ۲۴ ماه مه تظاهراتی بر علیه سیاست های دولت لیبرال بلژیک توسط سندیکاهای کارگری برگزار شد. این تظاهرات با حضور و شرکت تقریبا تمام احزاب و سازمان های چپ، کارگری، آنارشیست ها و فعالین سندیکایی برگزار شد و در پایان تظاهرات مانند همیشه درگیری حادی میان پلیس و عده ای از جوانان و کارگران رخ داد. پلیس از یکسو با ماشین آبپاش و گاز اشک آور سعی در پراکندن جمعیت داشت و کارگران و جوانان معترض و خشمگین نیز از سوی دیگر با پرتاب سنگ و بطری و ... به پلیس حمله می کردند و خواهان عقب رفتن نیروهای ویژه از دور و بر صف راهپیمایی بودند.

در یکی از صحنه های تعقیب و گریز، رئیس پلیس بروکسل بنام Pierre Vandersmissen در حالیکه به دنبال جوانان می دوید و با باتوم و اسپری به آنها حمله می کرد، توسط یکی از کارگران مورد حمله قرار گرفت و بیهوش بر روی زمین افتاد. روشن است که شدت حمله پلیس بعد از این ماجرا افزایش پیدا کرد.
یک روز بعد از تظاهرات سه شنبه، تمام شبکه های رادیو و تلویزیونی مشغول مظلوم نمایی از رئیس پلیس و فشاری است که بر دوش مامورین پلیس افتاده است! در حالیکه وضعیت شکننده اجتماعی و اقتصادی کشورهای اروپایی را در می نوردد و چاره ای برای آن وجود ندارد.

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: