!این صفحه فعلن در وضعیت آزمایشی قرار دارد

2017/01/11

اعلام همبستگی با کارزارِ«نه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت!»

کمیته‌ی جوانان ایرانی در بلژیک همبستگی خود را با کارزارِ«نه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت!» اعلام می‌کند و در مبارزاتی که در همبستگی با این کارزار در اروپا نیز جریان دارد، شرکت فعال خواهد کرد.
ما نیز خطری که با اوج گیریِ فاشیسم دنیا را تهدید می‌کند، قویا احساس می‌کنیم و در مقابلِ خطری که این ظهور در تشدید لجام گسیخته‌ی جنگ علیه زنان، محیط زیست، گرایشات جنسیِ مختلف و هم‌جنس‌گرایی، مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی،‌ سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان، پناهندگان، مهاجرین و تشدید جنگ‌های ویران‌گر امپریالیستی دارد، به پا می خیزیم.
به همین دلیل روز ۲۰ ژانویه ما نیز در کنار تمام آزادی‌خواهان و انقلابیونی که چنین جهان هولناکی را برنمی‌تابند، خواهیم ایستاد و شما را نیز برای پیوستن به این مبارزات دعوت می‌کنیم.

زنده باد همبستگی انترناسیولیستیEnglish:

In solidarity with the campaign of "No! In the name of humanity, we refuse to accept a Fascist America!" Iranian Youth Committee of Belgium will definitely participate in the upcoming demonstrations for this campaign in Europe.

We are also fully aware about severe danger that threatens the whole world with the rise of fascism. We rise against this threat which intensifies the environment crisis, ruinous wars and discriminations against women, sexual minorities, homosexual people, Muslims, religious minorities, black, Hispanics and other ethnic minorities, refugees, and immigrants.

Accordingly, on January 20, we will stand next to all freedom fighters and revolutionary people who do not want to live in such horrifying world, and we warmly invite you to join this campaign.

Long live international solidarity!Français:

En solidarité avec la campagne de "Non! Au nom de l'humanité, nous refusons d'accepter une Amérique fasciste!" Le Comité iranien de la jeunesse de Belgique participera certainement aux manifestations à venir de cette campagne en Europe. Nous sommes également pleinement conscients du danger grave qui menace le monde entier par la montée du fascisme.

Nous nous révoltons contre cette menace qui intensifie la crise écologique, des guerres dévastatrices et les discriminations à l'égard des femmes, des minorités sexuelles, des homosexuels, des musulmans, des minorités religieuses, des Noirs, des Hispaniques et d'autres minorités ethniques, des réfugiés et des immigrants.

Par conséquent, le 20 janvier, nous serons aux côtés de tous les combattants de la liberté et des révolutionnaires qui ne veulent pas vivre dans un tel monde horrifiant, et nous vous invitons chaleureusement à se joindre à cette campagne.

Long vivre la solidarité internationale!

دیگر مطالب مرتبط:

به اشتراک گذاشتن

0 دیدگاه: